Курс „Международни стандарти за финансово отчитане“

Приключило

16 окт. - 5 Ное. 2019

София

Курс „Международни стандарти за финансово отчитане“

Дата:

16 окт. - 5 Ное. 2019, сряда - вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

16 – 18 октомври 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. – I модул
4 – 5 ноември 2019 г., 10.00 – 17.30 ч. – ІІ модул
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

Програма:

І модул
16 октомври   10.00 – 17.30 ч.  Лектор Катя Драгийска
МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения
МСС 38 – Нематериални активи
МСС 40 – Инвестиционни имоти
МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности
МСС 36 – Обезценка на активи
МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи
МСС 23 – Разходи по заеми
17 октомври   10.00 – 17.30 ч. Лектор Катя Драгийска
МСС 2 – Материални запаси
МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти
МСС 12 – Данъци върху дохода
МСФО 16 – Лизинг
18 октомври   10.00 – 17.30 ч. Лектор Бойка Брезоева
МСС 32 – Финансови инструменти: представяне
МСФО 9 –  Финансови инструменти
МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване
МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност
МСС 34 – Междинно финансово отчитане

ІІ модул
4 ноември   10.00 – 17.30 ч.  Лектор Катя Драгийска
МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ
МСС 8  –  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСС 10 – Събития след края на отчетния период
МСС 1 – Представяне на финансови отчети
МСС 7 – Отчети за паричните потоци
МСФО 11 – Съвместни предприятия

5 ноември   10.00 – 17.30 ч. Лектор Бойка Брезоева 
МСФО 3 – Бизнескомбинации
МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети
МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия
МСФО 2 – Плащане на базата на акции
МСС 33 – Нетна печалба на акция

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена: 880 лв. без ДДС.  При регистрация до 16 септември – 15% отстъпка от обявената цена.
Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.