Курс „Финанси за нефинансисти“

Приключило

27 - 28 сеп. 2017

София

Курс „Финанси за нефинансисти“

Дата:

27 - 28 сеп. 2017, сряда - четвъртък

Час:

09.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, 02 95158554, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

27 – 28 септември 2017 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на курса:

Курсът разглежда основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъпления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и анализ на финансовите отчети, съставяне на бюджети, цена на парите във времето, методи и подходи при вземане на инвестиционни решения (от покупка на машина до строителството на завод).

Цели на курса:

При успешното завършване на този курс участниците ще могат да:

Сравняват и различават връзката между: приходи и постъпления; разходи и плащания; активи и пасиви; печалба и парични постъпления, чрез съставяне и интерпретиране на отчетите за доходите, баланса и отчета за паричния поток.

Познават различните видове разходи и тяхната роля в ценообразуването.

Разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите. Определят основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането. Познават трудностите и пречките в бюджетния процес. Идентифицират основните участници в бюджетния процес.

Определят коя инвестиционна алтернатива генерира най-голяма норма на възвръщаемост чрез използване на метода за оценка на инвестиционни решения, базиран на сконтираните парични потоци.

Предприемат решения, свързани с инвестиции в дълготрайни активи (капиталово бюджетиране) и да оценяват цената на източниците на финансиране.

Управляват по-добре работния си капитал и да предотвратяват краткосрочна ликвидна криза.

Програма:

Ден 1

Преглед на основните финансови понятия. Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания. Примери по темата.
Финансови отчети. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Примери по темата.
Планиране на печалбата, разходи и ценообразуване. Запознаване с различните видове разходи и начини на представянето им – по функционален признак, по поведението им спрямо приходите, по способността им да бъдат идентифицирани с конкретни продукти. Примери по темата.
Видове маржове и връзката им с разходите и ценообразуването. Брутен, оперативен и нетен марж. Принос – contribution margin. Пример по темата.

Ден 2

Бюджетиране и връзката му с управление на паричните потоци. Как да управляваме бъдещото си финансово състояние. Кои са „предвестниците“ на финансова „буря“. Примери по темата.
Съставяне на финансови бюджети. Бюджет за приходи и разходи, баланс и парични потоци.
Видове финансирания /набиране на капитал/. Видове и оценяване и финансиране. Оценка на източниците на финансиране. Как се оценяват финансовият и оперативният лизинг? Какви фактори се вземат предвид при вземането на такива финансови решения?Примери по темата.
Видове инвестиционни решения. Оценка на инвестиции. Основните методи за вземане на инвестиционни решения – IRR, NPV. Примери по темата.

Участниците в обучението получават сертификат.

Китов Център гарантира винаги високо качество.

Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.

Ефективни обучения в малки групи.

Цена 450 лева без ДДС.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД

BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, кафе паузи и обяд.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

* Курсът може да бъде поръчан като вътрешнофирмено обучение на английски език.