Курс „Финанси за мениджъри“

Приключило

14 - 15 мар. 2019

София

Курс „Финанси за мениджъри“

Дата:

14 - 15 мар. 2019, четвъртък - петък

Час:

09.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

14 – 15 март 2018 г., 9.00 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Описание на семинара

Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), ролята на основните отдели в постигането на добри финансови резултати. В допълнение семинарът създава в участниците основни умения по ценообразуване и себестойност и разбиране на влиянието им върху фирмата и клиентите.

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар обучаваните трябва да са в състояние:

да разбират ролята и функциите на счетоводно-финансовия отдел и взаимовръзката му с другите отдели;
да разбират целите, съдържанието, качествата и начина на изготвяне и представяне на финансовите отчети и влиянието на търговския отдел върху тях;
да разграничават оперативните, финансовите и инвестиционните дейности чрез интерпретация на финансовите отчети – баланс, отчет за приходи и разходи и отчет за паричните потоци; защо нефинансовите специалисти често бъркат печалбите с паричните потоци;
да познават елементите на работния (оборотния) капитал, различните обръщаемости и връзката им с ликвидността на фирмата; да разбират влиянието на търговския отдел върху работния капитал и оттам върху ликвидността на фирмата;
да оценяват рентабилността на предприятието и възвращаемостта на инвестирания капитал чрез използване на финансовия анализ; разлика между надценка (mark up), брутен марж, оперативен марж, EBITDA марж и нетен марж;
да определят себестойност на произвеждани продукти и влиянието й върху ценообразуването; да определят (ВЕР) минимални продажби (количествени и стойностни) с цел достигане на планирани печалби;
да разбират отговорносттите при бюджетите и бюджетния процес; да съставят оперативни и инвестиционни бюджети и да разбират влиянието им върху ключовите индикатори за представяне (KPIs) и паричните потоци и печалбите.

Съществени понятия

За да постигнат целта на семинара, участниците ще усвоят следните основни понятия:

финансовите понятия приходи и постъпления; разходи – оперативни и инвестиционни; плащания – оперативни, инвестиционни и финансови; печалби – брутна, оперативна, EBITDA, EBIT; оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци;
отчет за доходите (P&L), отчет за финансовото състояние (balance) и отчет за паричните потоци;
брутен марж (gross profit margin), оперативен марж (operating margin) и нетен марж (net margin); надценка (mark up); принос (contribution margin);
оперативни бюджети (OPEX) и инвестиционни бюджети (CAPEX);
работен (оборотен) капитал (working capital), обръщаемост на продукцията и стоките (Inventory turnover), среден период на събиране на вземанията (DSO), период на плащане на доставчиците (payables period);
видове разходи – директни и косвени; променливи и постоянни; по функционален признак.

ПРОГРАМА:

11 октомври (четвъртък)

Модул 1

– Финансовите отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания и основни KPIs’. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Работен капитал и управлението му.

Примери.

– Разходи, себестойност, ценообразуване.

Видове разходи, анализ на приходите и печалбата  при различни нива на разходите. Маржове.

Примери.

12 октомври (петък)

Модул 2

– Бюджетиране и планиране на печалбите и паричните потоци.

Бюджети и бюджетен процес. Най-често срещаните грешки в управленския процес. Оперативни и инвестиционни бюджети. Връзката между допусканията и основните KPIs. Примери.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 450 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

В цената са включени материали, кафе-паузи и вкусни обяди от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

* Курсът може да бъде поръчан като вътрешнофирмено обучение на английски език.