Курс „Английски език за счетоводители“

Приключило

2 апр. - 9 май 2019

София

Курс „Английски език за счетоводители“

Дата:

2 апр. - 9 май 2019, вторник - четвъртък

Час:

18:15 - 19:45

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

2 април 2019 г. – 9 май 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.)
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

Програма на обучението:

Въведение в счетоводството:Дефиниция и същност.
Професии и кариера в счетоводството.
Основна терминология.
Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
Финансови отчети:Отчет за приходите и разходите.
Балансов отчет.
Отчет за паричните потоци.
Активи и пасиви.
Умения – езикът на графиките.
Данъчно счетоводство:Данъчни системи; видове данъци.
Амортизация на материални и нематериални активи.
Умения –задаване на косвени въпроси.
Управленско счетоводство:Бюджет.
Разходно счетоводство. Видове разходи.
Глаголите ‚do’ и ‘make’.
Одит:Видове одит.
Одиторски доклад.
Финансов риск.
Фразеология – изрази с ‚money’, предлози.
Финанси на фирмата:Собствен капитал на фирмата.
Заемен капитал .
Банкрут.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.