Курс „Английски език за счетоводители“ – в две самостоятелни части

24 сеп. - 5 Дек. 2019

София

Курс „Английски език за счетоводители“ – в две самостоятелни части

Дата:

24 сеп. - 5 Дек. 2019, вторник - четвъртък

Час:

18:15 - 19:45

Достъп:

Такса участие

Място:

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171; 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е в две самостоятелни части по 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

Първа част – 24 септември 2019 г. – 24 октомври 2019 г.
(всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.)

Програма на обучението:

1. Въведение в счетоводството:
Дефиниция и същност.
Професии и кариера в счетоводството.
Основна терминология.
Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
2. Финансови отчети:
Отчет за приходите и разходите.
Балансов отчет.
Отчет за паричните потоци.
Активи и пасиви.
Умения – езикът на графиките.
3. Данъчно счетоводство:
Данъчни системи; видове данъци.
Амортизация на материални и нематериални активи.
Умения –задаване на косвени въпроси.
4. Управленско счетоводство:
Бюджет.
Разходно счетоводство. Видове разходи.
Глаголите ‚do’ и ‘make’.
5. Цени и ценообразуване. Видове ценообразуване

 

Цена 190 лева без ДДС. До 31 август – 15 % отстъпка от обявената цена

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

 

Втора част – 5 ноември 2019 г. – 5 декември 2019 г.
(всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.)

Програма:

1. Банки и банково дело:
Лични финанси.
Финансови институции.
Централна банка.
2. Корпоративни финанси:
Собствен капитал.
Заемен капитал.
Банкрут.
3. Корпоративно преструктуриране:
Сливане, придобиване, обратно изкупуване и др.
Инвестиции.
4. Бизнес етика:
Корпоративна социална отговорност.
Корпоративна измама.
5. Човешки ресурси

Заетост и безработица.
Трудово възнаграждение – видове; компенсации.
Трудови взаимоотношения.

Цена 190 лева без ДДС. До 31 август – 15 % отстъпка от обявената цена

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.