Курс „Английски език за счетоводители“

20 юли - 12 авг. 2020

Online

Курс „Английски език за счетоводители“

Дата:

20 юли - 12 авг. 2020, понеделник - сряда

Час:

17:00 - 18:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

От 20 юли 2020 г. до 12 август 2020 г. (10 занятия от 17.00 ч. до 18.30 ч.)
Онлайн обучение
Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език

Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Дати на провеждане: 20, 22, 24, 27, 29, 31 юли; 3, 5, 10, 12 август). Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците.

Програма на обучението:

1. Въведение в счетоводството:
Дефиниция и същност.
Професии и кариера в счетоводството.
Основна терминология.
Умения – изразяване на съгласие и несъгласие.
2. Финансови отчети:
Отчет за приходите и разходите.
Балансов отчет.
Отчет за паричните потоци.
Активи и пасиви.
Умения – езикът на графиките.
3. Данъчно счетоводство:
Данъчни системи, видове данъци.
Амортизация на материални и нематериални активи.
Умения – задаване на косвени въпроси.
4. Управленско счетоводство:
Бюджет.
Разходно счетоводство. Видове разходи.
Глаголите ‚do’ и ‘make’.
5. Цени и ценообразуване:
Видове ценообразуване.

Цена 190 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF