„Информационен ден на процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” във Велико Търново

Приключило

9 февруари 2017

Велико Търново

„Информационен ден на процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” във Велико Търново

Дата:

9 февруари 2017, четвъртък

Час:

09:30 - 12:00

Достъп:

Свободен

Място:

Интерхотел „Велико Търново”, зала Преслав, Велико Търново, ул. Александър Пенчев 2

За контакти:

+35928119600, E-Mail

За събитието

Във връзка с обявяването на процедура BG05M9OP001-4.001 Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Приоритетна ос 4 „Транснационално сътрудничество” на ОПРЧР 2014-2020, Министерство на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган (УО), организира провеждането на информационни дни за представяне на Условията за кандидатстване (УК).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Не се изисква предварителна регистрация за участие.

Разходите за командироване на участниците – транспортни, дневни и квартирни, не се поемат от организаторите.