Обучение „Годишното данъчно приключване на 2021 г. ЗКПО – промени 2022“

Дата:

26 януари 2022, сряда

Час:

09:30 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Специализирано онлайн обучение на 26.01.2022 г. на тема:

Годишното данъчно приключване на 2021г. ЗКПО – промени 2022
Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Лектор: Димитър Войнов
Начало: 09,30 ч. – 16,00 ч.

Теми:

1. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други).
– Данъчни временни разлики – преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики.
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели – неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар.
– Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
– Данъчен амортизационен план.
– Пренасяне на данъчна загуба.
– Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
– Данък върху разходите.
– Други.
2. Промените в ЗКПО – 2022 г.
3.Най-важното за промените в ЗКПО – 2021 г.
– Авансови вноски. Нови важни дати до края на годината.
– Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО.
– Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
– Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
– Преотстъпване на данък.
– Данъци върху разходите.
– Други промени.
4. Актуални въпроси на ЗКПО:
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП.
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19.
– Надвнесен годишен корпоративен данък.
5. Отговори на въпроси
( Програмата ще бъде актуализирана съобразно настъпили промени в законодателството към датата на семинара)

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова
––––––––––––

Преференциална цена 110 лв. без ДДС / 132 лв. с ДДС на човек за при записване и плащане до 30.12.21 г.

Цени след 30.12.2021 г.:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––
150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50 лв. без ДДС / 60 лв. с ДДС за един участник

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 ч. – 16.00 ч., почивки, презентация в електронен вид

Онлайн семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по-добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Срок за записване и плащане 21.01.2022 г.