Обучение „Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2021 г. Промени в ЗКПО за 2021 / 2022 г.“

Дата:

31 март 2022, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 476 5354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и организации. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците свързани с годишното счетоводно приключване за 2021 г. Последни актуални промени в ЗКПО 2021/2022 г.

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В пе­риода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Ми­ни­стер­ство на финансите; От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където про­­веж­­да обу­че­ния в об­ласт­та на данъчното и счетоводното законодателство. Но­ми­ни­ран е за слу­жи­тел на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.; От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на кор­по­ра­тив­но­то подоходно облагане и счетоводството. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Промени в ЗКПО през 2021 г.:

 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
 • Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Други промени за 2022 г.

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2021 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
  • разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  • разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:
31 март 2022 г. – ОНЛАЙН

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
120.00 лв. без ДДС на участник при регистрация до 11 март 2022 г. / 150.00 лв. без ДДС след 11.03.2022 г.

Специални отстъпки:
5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след по­пъл­ва­не на формата. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
✔ Такса обучение
✔ Презентация от лектора
✔ Консултации с лектора по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!