Обучение „ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Промени в ЗКПО за 2020 / 2021 г.“

Дата:

22 април 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 089 476 5354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

Обучението е подходящо за всички счетоводители, финансови и данъчни специалисти от фирми и  организации. Ще се разгледат актуални новости за данъчното облагане и решаване на казуси и проблеми от практиката на участниците свързани с годишното счетоводно приключване за 2019 г. Последни актуални промени в ЗКПО 2019 г.

ВОДЕЩ:

Димитър Войнов – данъчен експерт. Професионален опит в областта на данъците: В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите; От 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.; От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството. Има публикации в областта на преките данъци и счетоводството. (За повече информация вижте в панела „Лектори“)

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:

I. Промени в ЗКПО през 2020 г.:

 • Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Промени в регулирането на слабата капитализация
 • Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
  Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
 • Хибридни несъответствия
 • Други промени за 2021 г.

II. ЗКПО и Covid-19:

 • Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
 • Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
 • Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
 • Данъчно третиране при обезценяване на активи
 • Други

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

 • Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
 • Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
 • Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
  разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
 • Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
 • Пренасяне на данъчна загуба
 • Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
 • Данък върху разходите
 • Други

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ от тук!

ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:

22 април 2021 г. – ОНЛАЙН

Обучението се провежда с професионална онлайн плат­фор­ма и не е необ­хо­димо да се инсталират допълнителни програми. Нужни са Ви само колонки или слушалки.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

108 лв без ДДС на участник при регистрация до 10 април 2021 г. / 120.00 лв. без ДДС след 10.04.2021 г.

Специални отстъпки:

5% при регистрация на повече от 1 участник

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-мейл след попълване на формата. На посочената цена се начислява ДДС.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

✔ Такса обучение
✔ Фактура за заплатена такса
✔ Консултации с лектора по време на обучението

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ СЕГА!