Семинар „Годишно приключване – ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ“

2 декември 2020

София

Семинар „Годишно приключване – ЗКПО, Осигуряване и ЗДДФЛ“

Дата:

2 декември 2020, сряда

Час:

09:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

ИНТЕРПРЕД СТЦ, зала G3, партер, София, бул. Драган Цанков 36

За контакти:

Проадвайс, 0886847933, E-Mail

Организатори:

Проадвайс ЕООД

За събитието

02 декември 2020 год.
9:00 – 17:15

гр. София, ИНТЕРПРЕД СТЦ, бул. Драган Цанков 36

Закон за корпоративното подоходно облагане
09:00 – 12:30 (с 1 кафе пауза)

Лектор: Димитър Войнов

Промени в ЗКПО през 2020 г.:

Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Промени в регулирането на слабата капитализация
Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
Хибридни несъответствия
Други промени

ЗКПО и Covid-19:

Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
Данъчно третиране при обезценяване на активи
Други

Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар)
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други

Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

 

13:00 – 17:15 (с 1 кафе пауза)

Лектор: Зорница Димитрова

Годишно счетоводно приключване и внасяне на осигурителни вноски през 2020 г.
Очаквани промени в социалното осигуряване през 2021 г.
Актуални проблеми при внасяне на осигурителни вноски в края на годината.
* Изплащане на коледни бонуси и дължими вноски върху тях. Ново решение на Върховния административен съд.
* Предоставяне на социални придобивки в натура. Социално осигуряване и данъчно облагане. Съдебна практика.
* Промени в наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Задължения за внасяне на осигурителни вноски на самоосигуряващите се лица – пенсионери.
Промени при командироването на работници в държави-членки на ЕС. Нова съдебна практика.
Очаквани промени в социалното осигуряване. Закон за бюджета на ДОО за 2021 г.

Годишно счетоводно приключване и внасяне на данъци по ЗДДФЛ през 2020 г.
Очаквани промени в ЗДДФЛ през 2021 г.

Промени в ЗДДФЛ при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.
Формиране на годишна данъчна основа за доходите от трудови правоотношения и подаване на справка по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ.
Попълване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за доходите през 2020 г.
Промени в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2021 г.

Такса за 1 участник – 190 лв.
За ранно записване и плащане до 10.11.2020 г.– 10% отстъпка

Такса за 1 участник за 2 семинара (02.12 и 03.12) – 300 лв.
За ранно записване и плащане до 10.11.2020 г. – 10% отстъпка
Таксата включва: зала с техническо оборудване, лекции, материали, кафе-паузи, консултации.

ВАЖНО: В залата се спазват всички санитарни изисквания и мерки за дезинфекция и спазване на дистанция. Местата са намалени на 50% и ще се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!
Срок за записване: до 30.11.2020 г. или до запълване на местата.