Семинар „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2020 г. ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, Осигуряване“

Дата:

24 - 26 Ное. 2020, вторник - четвъртък

Час:

09:29 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807011, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула на

24 – 25 – 26. 11. 2020 г.:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА

ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Лектори:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите, НАП

    три модула –– комбиниране по избор на участниците

София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31, www.hemushotels.com

МОДУЛ 1      24.11.2020 г.

начало 9,30 ч. 

ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗДДФЛ

Подготовка за годишното облагане на доходите, придобити през 2020 г. от физически лица 

Лектори:     

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите, НАП

Социално и здравно осигуряване – 2020

Определяне на осигурителния доход за различните видове осигурени лица.

Внасяне на осигурителни вноски. Доходи, върху които не се дължат осигурителни вноски

Здравноосигурителни вноски. Подаване на данни за осигурените лица и самоосигуряващите се. Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време.

Очаквани промени в социалното осигуряване от 2021 г.

ЗДДФЛ

Новото при годишното облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г. Подаване на информация в НАП. Специфики  при попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.

Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица и други теми

 

МОДУЛ 2      25.11.2020 г.

начало 9,30 ч. 

АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС

Лектор: 

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Актуални моменти в ДДС облагането през 2020 г.

Практически казуси от административната и съдебна практика.

Предстоящите промени в ЗДДС от 2021 г.

 

МОДУЛ 3      26.11.2020 г.

начало 9,30 ч. 

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г.

Актуална данъчна практика по ЗКПО

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ               

I. ЗКПО през 2020 г.:

• Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

• Промени в регулирането на слабата капитализация

• Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък

• Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната

• Хибридни несъответствия

• Други промени

II. ЗКПО и кризисното законодателство:

• Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения

• Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране

• Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС

• Данъчно третиране при обезценяване на активи

• Други

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

• Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)

• Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

• Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)

• Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:

o разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС

o разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост

• Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

• Пренасяне на данъчна загуба

• Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти

• Данък върху разходите

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и предстоящи промени от 2021 г.

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул в полето след името си
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за плащането.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Темите ще бъдат актуализирани и разширени допълнително, съобразно промените в законодателството.

Всеки Модул включва: лекции 9,30 – 17 ч., две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение по предварителна заявка

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ДО 31.10.2020 г.

(всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

Участие в един модул

140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130 лв. без ДДС /156 лв. с ДДС/

 

Участие в два модула

270 лв. без ДДС /324 лв. с ДДС/

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250 лв. без ДДС /300 лв. с ДДС/

 

Участие в трите модула:

350 лв. без ДДС /420 лв. с ДДС/

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 340 лв. без ДДС /408 лв. с ДДС/

 

РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 31.10.2020 г. (при наличие на свободни места)

Участие в един модул

180 лв. без ДДС / съответно 216 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 170 лв. без ДДС / съответно 204 лв. с ДДС

 

Участие в два модула

300 лв. без ДДС или съответно 360 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 280 лв. без ДДС или съответно 336 лв. с ДДС

 

Участие в трите модула

420 лв. без ДДС или съответно 504 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

390 лв. без ДДС или съответно 468 лв. с ДДС

 

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

 

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане при наличие на места 18.11.2020 г.!

 

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

Предлагаме преференциални цени за нощувка в хотел Хемус за участниците в нашите семинари!