Семинар „Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2019 г. Труд и осигуряване, ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ“

Дата:

2 - 4 Дек. 2019, понеделник - сряда

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на
семинар в три отделни модула на
02 – 03 – 04. 12. 2019 г.:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019г.
ТРУДОВОТО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА
ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ

Лектори:
ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – главен експерт по приходите, НАП
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право
ТЕОДОРА ДИЧЕВА – директор на Дирекция в ИА ГИТ
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

три модула общо 24 учебни часа–– комбиниране по избор на участниците
София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31
www.hemushotels.com

МОДУЛ 1 02.12.2019 г.
начало 9,30 ч. 8 учебни часа
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.
Актуална данъчна практика по ЗКПО и ЗДДФЛ

Лектори: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА
Промени в ЗКПО през 2019 г.:
– Промени в СС 17 „Лизинг“ през 2019 г. при наематели и наемодатели, прилагащи НСС и данъчното им третиране по ЗКПО:
 Отчитане при наемателите на:
• разходите за наем – линеен или друг метод
• допълнителните плащания (ремонти, подобрения, застраховки, поддръжка и др.)
• разходите по подготовката и сключването на лизинговия договор (комисиони, такси и др.)
• получените стимули от наемодателите
 Отчитане при наемодателите на:
• приходите от наем – линеен или друг метод
• отдадените под наем активи
• първоначалните разходи във връзка със сключването на лизинговия договор
• приходите от извършени услуги
• предоставените стимули на наемателите
– Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г.:
 лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в ДАП при определени условия
– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– Предприятия без дейност
– Други промени
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2019 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
– Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди
– Други
Годишно облагане на доходите на физическите лица за 2019 г.
Очаквани промени от 01.01.2020г.

МОДУЛ 2 03.12.2019 г.
начало 9,30 ч. 8 учебни часа
ОСИГУРИТЕЛНО И ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Лектори:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА
ТЕОДОРА ДИЧЕВА

Внасяне на осигурителни вноски.
Актуални казуси от практиката на предприятия, разгледани от гледна точка на съдебната практика. Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.
Внасяне на осигурителни вноски върху изплатени с РКО служебни аванси. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски върху възнаграждения по граждански договори, сключени със служители по трудов договор с предприятието. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски върху допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. Съдебна практика.
Внасяне на осигурителни вноски и данък върху социалните разходи. Съдебна практика.
– Застраховки „Живот“ – Ваучери за храна – Карти за спорт – Ваучери за подаръци
Осигуряване при сумирано изчисляване на работното време.
Очаквани промени в социалното осигуряване от 2020 г.

Промените в трудовото законодателство от 2019 г.
Видовете работно време, които могат да се договорят в трудов договор – нормално, намалено, непълно, гъвкаво, разпокъсано и ненормирано работно време – договаряне и документиране. Коментар за начините на отчитане на работното време – подневно и сумираното отчитане на работното време. Особености при възлагането, полагането и заплащането на извънредния труд.
Новата Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж. Какво да очакват работодателите при влизането и в сила.
Задълженията на работодателите от началото на 2020 година, предвидени в Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания, Закона за здравословните и безопасни условия на труд и Наредбата за работното време почивките и отпуските.

МОДУЛ 3 04.12.2019 г.
начало 9,30 ч. 8 учебни часа
АКТУАЛНА ПРАКТИКА И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС
Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Актуална практика и казуси по ЗДДС – акценти от 2019 г.
Практически казуси от административната и съдебна практика.
Очаквани промени в ЗДДС от 2020 г.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911
е–mail: magisterd@abv.bg
www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Темите ще бъдат актуализирани и разширени допълнително, съобразно промените в законодателството.

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ ДО 15.11.2019 г.

(всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

Участие в един модул
140 лв. без ДДС / 168 лв. с ДДС /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130 лв. без ДДС / 156 лв. с ДДС /

Участие в два модула
270 лв. без ДДС / 324 лв. с ДДС /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250 лв. без ДДС / 300 лв. с ДДС /

Участие в трите модула:
340 лв. без ДДС / 408 лв. с ДДС /
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320 лв. без ДДС / 384 лв. с ДДС/

–––––––––––––––––––––––––––––––-
РЕДОВНИ ЦЕНИ СЛЕД 15.11.2019 г. ( при наличие на свободни места)
Участие в един модул
160 лв. без ДДС / съответно 192 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150 лв. без ДДС / съответно 180 лв. с ДДС

Участие в два модула
290 лв. без ДДС или съответно 348 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270 лв. без ДДС или съответно 324 лв. с ДДС

Участие в трите модула
390 лв. без ДДС или съответно 468 лв. с ДДС
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:
370 лв. без ДДС или съответно 444 лв. с ДДС

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Предлагаме преференциални цени за нощувка в хотел Хемус за участниците в нашите семинари!