Обучение „Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“. „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“  и  актуални казуси по ЗОП“

Дата:

17 февруари 2020, понеделник

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Бургас, Бургас

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

 

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви канят да вземете участие в обучение в Бургас на тема:

 

Поетапното въвеждане на ЦАИС „ЕОП“
Практически и правни проблеми при възлагането на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана информационна система „ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ“

Актуални казуси по ЗОП
Лектор: адв. Милана Кривачка – експерт в областта на обществените поръчки

 

ДАТА:  17.02.2020г., начало 9.30ч.

МЯСТО:  Бургас, хотел Аква

На семинара ще бъде представена Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и ще бъде разяснен начина на работа с нея.
Подробно ще бъде разяснено регистрацията на възложителя;Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“, провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“, сключване и основания за изменение на договора за обществена поръчка;Електронно фактуриране и др.
Задълбочен анализ ще бъде направен и на промените в ЗОП.

 

9.00 – 9.30ч.       –      Регистрация на участниците

09.30 – 11.00 ч.  –  Подготовка на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“:

1.          Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;

2.          Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:

· Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка;

· Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с  актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации;

· Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;

· Основания за отстраняване от процедурата;

· Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;

3.          Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:

· Регистрация на Възложителя;

· Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;

· Определяне на ролите на служителите на възложителя;

· Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;

· Използване на шаблони и образците в системата;

· Съставяне на график за провеждането на процедурата;

· Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка;

11.00 – 11.30 ч. Кафе пауза

11.30 – 13.00ч. –  Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:

·       Регистрация  и създаване на профил на участниците в системата;

·       Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа.

·       Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа ;

·       Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;

·       Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата;

·       Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа;

·       Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;

13.00 – 14.00 ч. – почивка

14.00 – 15.30ч.  –  Сключване на договора за обществена поръчка.

·       Основания за изменение на договора за обществена поръчка;

·       Електронно фактуриране;

·       Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·       Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица;

·       Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.

15.30 – 16.00 ч. – Кафе пауза

16.00 – 17.30 ч. – Коментар на промени в ЗОП, които ще влязат  в сила от 01.01.2020г:

· Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП;

· Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП;

· Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;

· Промяната чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата;

· Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите;

· Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;

· Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;

· Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи;

· Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3).

Отговор на въпроси, поставени от участниците в семинара, по приложението на ЗОП.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛЕКТОРА:

Милана Кривачка е магистър по право и утвърден специалист в областта на обществените поръчки.  В продължение на 10 години тя е работила като държавен експерт в Дирекция ”Правна” на Министерския съвет и в това си качество е участвала непосредствено в изработването на проектите на всички нормативни актове, свързани с обществените поръчки, а именно ЗОП, ППЗОП, НВМОП, НУРВСОП и техните изменения.  Освен това Милана Кривачка в съавторство с други специалисти в тази област е автор на обособени раздели от книги за обществените поръчки на различни издателства.

Милана Кривачка е автор и на много статии в областта на обществените поръчки, публикувани в различни специализирани списания.

Тя е ръководител на авторския колектив, който подготвя материалите за наръчника “ Процедури по обществени поръчки в България и ЕС „.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура за плащане.

За контакт:

тел. 08888 07 911  е–mail: magisterd@abv.bg     www.magisterdixit.net     Денислава Рускова

 

Обучението включва:

Лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

ЦЕНИ
За един участник – 170лв.без ддс (204лв. с ддс)
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма –

160лв. без ддс (192лв.с ддс за участник)

Краен срок за записване и плащане при наличие на места: 10.02.2020г.