Бизнес комуникация – двудневно обучение

Дата:

6 - 7 юни 2019, четвъртък - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции, конферентна/4/, оф. 2, Училище за бизнес компетенции , София, Бизнес сграда Ангиста, ул. Ангиста 6

Връзки:

Детайли

За контакти:

Училище за бизнес компетенции, 02 8221070, E-Mail

За събитието

Владеете ли езика на бизнес комуникацията?

Как градите доверие сред колеги и партньори?

Адаптирате ли стила си към „другата  страна“ в  комуникацията?

Съобразявате ли се с организационната структура, правила и политики за формална комуникация?

Как комуникирате в условията на динамична (Agile) работна среда?

Отговори на тези въпроси можете да получите в двудневния курс на Училище за бизнес компетенции „Бизнес комуникация“.

Цели:

Да се представят важни принципи и техники и да се развият комуникационни умения, приложими при комуникация в работна среда – с партньори, колеги, между екипи и отдели.

Теми:

Първи ден

„Компас“ – игра за представяне на себе си в комуникацията
Въведение в принципите и предизвикателствата на бизнес комуникацията
Първото впечатление – вербални и невербални символи в автопрезентацията и създаването на очаквания
Цели и структура на процеса на комуникация. Как въздействаме?
Ролева игра – Въздействие чрез съобщение за събитие

Бариери пред ефективната комуникация
Умения за активно слушане и задаване на въпроси
Седем характеристика за качество в устната и писмена комуникация.
„Улови ритъма“ – упражнение за проверка на фокуса в комуникацията

3. Особености на личностните стилове в комуникацията

Защо не ни разбират? Ценности, вярвания, очаквания и директност в комуникацията
Упражнение  за самооценка на личен стил в комуникацията.

По какво се различават в поведението и очакванията си хората с различен стил на комуникация? Как да се адаптираме към различните стилове?
Агресивен, асертивен, пасивен стил на комуникация – как ги отличаваме? Типични фрази, поведение и нагласи
„Разпознай стила и се подготви!“ – екипна работа за анализ по казуси.

Изграждане на доверие чрез асертивен стил на комуникация (техники DESC, „Аз“ фрази, разграничаване на емоции/ факти/ оценки за ситуации)
„Трудните в комуникацията“ и отстояване на целите чрез асертивно поведение
Ролева игра по 4 сценария за прилагане на техники за асертивна комуникация.

Писмена комуникация – как да избегнем грешките, които дразнят  получателите на мейли? Структура в мейла, съдържание и подбор на изразни средства. Включване на апел за действие в различен контекст на работна ситуация
Упражнение за писане на мейл към колеги с различен контекст:

информативен мейл
мейл за предлагане на решение за проблем
мейл за искане на допълнителна информация
мейл след провеждане на работна среща.
„Емпатийна карта“ – обзор на темите от деня и приключване.

Втори ден

„Крачка напред, крачка встрани“ – упражнение за проверка на умение за слушане.

4. Комуникация в работния екип и с други екипи

Провеждане на работни срещи с различно предназначение и обхват и овладяване на трудните участници и ситуации;
Ролева игра за организиране и провеждане на срещи по 4 сценария – с колеги в екипа, с други екипи, с клиенти, с мениджъри на по-високо ниво.

Особености на комуникация в проектни екипи при класически (Waterfall) и гъвкави (Agile) проекти, както и в канбан екипи. Визуализация на успеха.
Даване на положителна или негативна обратна връзка към колега в екипа. Факторите, които правят една положителна или негативна обратна връзка въздействаща.
Ролева игра за даване на обратна връзка (техника ПМД).

Комуникационни умения в процеса на решаване на проблеми и вземане на екипни решения.
Ролева игра с прилагане на метод за латерално мислене „Шестте шапки на ДеБоно“.

5. Бизнес комуникация в условия на различия

Обсъждане на практически казуси за комуникация в екипи със сценарии:

сериозни възрастови различия,
глобални екипи с културни различия,
физически отдалечени екипи.
Практическата работа в обучението включва – индивидуални и екипни упражнения, ролеви игри, анализ и обсъждане на ситуации от казуси, споделяне на личен опит.

Ползи за участниците:

По време на обучението участниците ще споделят своя опит и практика в работата. Ще  придобият идеи  за нови подходи и инициативи, които могат да приложат  в работата си. Ще имат възможност да обсъдят мнения и идеи по различни казуси по практически ситуации с другите участници в обучението, ще получат повече гледни точки за реални работни ситуации. След обучението участниците ще разполагат с  инициативи, техники и подходи, които да приложат  в работна среда.

Място на обучение:

София, ул. „Ангиста“ 6 ет. 4 учебна зала 4.

Цена за 1 участник за двудневно обучение:  320 лв. без включен ДДС