Курс „Aктуални моменти при възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Демонстрация и работа със система “ЦАИС ЕОП”

Дата:

26 март 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Симеон Димитров, 0894 765 354, E-Mail

Организатори:

ЗОП Трейнингс ООД

За събитието

ВОДЕЩ:
Христина Грозева – Директор на дирекция “Обществени поръчки” в ММС. Екс­перт и кон­султант по ЗОП. Работила е като Директор на дирекция „Административнo обслужване и обществени поръчки” – Министерство на земеделието и храните. Консултирала е фир­ми и инсти­туции по ЗОП и кандидатстване и реализация на проекти по оперативните прог­рами в ЕС.

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА КУРСА:

 • Ще бъдат разгледани последните промени в ЗОП и новата система за електронни обществени поръчки – ЦАИС ЕОП.
 • Актуални моменти и предизвикателства в ЗОП касаещи ИЗПЪЛНИТЕЛИ и ВЪЗЛОЖИТЕЛИ;
 • ЕЛЕКТРОННИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (система ЦАИС ЕОП) – как се работи със системата, подготовка на документи, казуси и възможни проблеми, както от страна на възложители, така и на изпълнители. Примери и възлагане/кандидатстване по поръчка чрез системата;
 • Спорни казуси и различни тълкувания на ЗОП. Дискусия с цел решаване на казуси от практиката на участниците.

От 1 април 2020 г. влиза в сила задължителното използване на Цен­тра­ли­зи­ра­ната ав­то­ма­ти­зи­рана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при въз­лага­нето и кандидатстването по обществени поръчки.

ПРОГРАМА И ТЕМИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОБУЧЕНИЕТО:
I. Основни предизвикателства в практиката на обществените поръчки:

 • Прилагане на действащите ЗОП и ППЗОП;
 • Електронен ЕЕДОП;
 • Използване на капацитета на „трети лица“ и подизпълнители;
 • Разделяне и обединяване на поръчки, обособени позиции, защита на лични данни и търговска тайна;

II. Електронни поръчки – модул „Възлагане“:

 • Регистрация в системата;
 • Администратор на системата;
 • Подготовка на обществена поръчка в системата;
 • Назначаване и работа на комисията.

III. Електронни поръчки – модул „Участие“:

 • Регистрация в системата;
 • Регистър на обществени поръчки – съдържание и как да търсим в него;
 • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача;
 • Изготвяне и подаване на оферта;

IV. Как да защитим правата си:

 • Практика от мониторинга на Агенцията за обществени поръчки;
 • Практика на АДФИ и Сметна палата;
 • Практика на КЗК и ВАС;
 • Дискусия.

В ЦЕНАТА ВЛИЗАТ:

 • разпечатани материали от лектора с място за писане, химикалка
 • консултации с лектора
 • кафе-паузи
 • фактура за участие
 • сертификат

ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 • 165.00 лв. без ДДС на участник

Специални отстъпки:

 • 10% при регистрация до 29 февруари 2020 г.
 • 5% при регистрация на повече от 1 участник.

Плащането се извършва по проформа фактура, която ще получите на е-mail след регистрацията.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ от тук!