Онлайн ресурс „Актуални грантове за 2020 г.“

16 мар. - 31 Дек. 2020

Online

Дата:

16 мар. - 31 Дек. 2020, понеделник - четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Online

Връзки:

office@finsys-soft.bg

За контакти:

д-р Никола Христович - СМС, 0888619863, E-Mail

Организатори:

ФИНСИС ООД

За събитието

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ПУБЛИЧНИЯ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ И НАУЧНИЯ СЕКТОРИ,

Имаме удоволствието да ви информираме за актуалните към началото на 2020 г. процедури за входиране на проекти по еврогрантовете, вкл  такива с:
– обявени крайни срокове за входиране на проекти;
– очаквано скорошно отваряне на процедури за входиране на проекти.

С наши резюмета на приложените еврогрантове можете да се запознаете от сайта на ФИНСИС www.finsys.bg  вкл. като натиснете клавиша Ctrl и кликнете върху името на съответната процедура от Приложенията.

При проявен интерес към някои от актуалните процедури сме напълно на разположение както за обсъждането му, така и за съдействие за подготовка и бъдещо управление на ефективни проекти по тях.

С уважение:

Д-р Никола Христович,
Управител на ФИНСИС
За контакти: GSM: 0888/ 619 863; 0888 619864; 0884/ 84 94 50; тел. 02/981 99 48. Централен офис в гр. София-1000, ул. Петър Парчевич №55, ет.1; локални офиси в Бургас, ул.Трайко Китанчев № 39, партер и Банско, ул. Места № 21, ет.1; е-mail: office@finsys-soft.com; www.finsys.bg.

Приложение 1: Отворени процедури

Процедура Срок за кандидатстване – 2020 г.
ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Създаване и развитие на регионални иновационни центрове 5 май
Стимулиране внедряването на иновации от съществуващи предприятия 30 април
ОП „Развитие на човешките ресурси“
Транснационални партньорства 15 май
ОП „Региони в растеж”
Развитие на туристически атракции 31 декември 2021г.
Норвежкия финансов механизъм
Компонент „Иновации за зелена индустрия“- втора сесия 4 юни
програма „ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА“
Проекти за културно сътрудничество в Западните Балкани  Подпрограма „Култура“ 31 март
Музикално образование и обучение на Подпрограма „Култура 6 април
Филмови фестивали на Подпрограма „Медиа“ 23 април
Програма ХОРИЗОНТ 2020
Инструмент за МСП фаза 1 6 май; 2 септември;
4 ноември
Инструмент за МСП фаза 2 9 май; 7 октомври
Бърз път към иновации 9 юни; 27 октомври

Приложение 2 : Предстоящи за отваряне процедури

Процедура
ОП „Иновации и конкурентоспособност“
Дигитализация на МСП м. април
„Програмата за развитие на селските райони“- подмярка (ПМ)
ПМ 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства – Животновъдство“ м. май
ПМ 4.1.2  “Инвестиции в земеделски стопанства по тематична подпрограма за развитие на малки стопанства” м. април
ПМ 4.3. “Инвестиции в инфраструктура“ м. май
ПМ 5.1. “Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ м. април
ПМ 5.2 “Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ м. юни
ПМ 6.4.2. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“ м. май
ПМ 7.6. “Проучване и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване на културното и природното наследство на селата“ м. април
ПМ 8.1 „Залесяване и поддръжка“ м. юни
ПМ 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки “ м. март

https://us12.admin.mailchimp.com/templates/share?id=53180721_658dcca00b836cf55d9f_us12