Образователен бизнес център

Образователен бизнес център “Хермес” е създаден през 2003 г и е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на обучение, за придобиване на квалификация и преквалификация по професиите: икономист, финансист, сътрудник маркетингови дейности, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа и агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и изобретателност в обучаващите се, чрез активно участие в дискусии и учебни практики.
Предлага се редовна и задочна форма на обучение. Дневните, вечерните и съботно – неделните занятия се водят от хабилитирани преподаватели, утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база. Предлагаме и поддържащо обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии на актуални теми. Основната цел е да се представи на обучаващите се баланса между теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини, чрез които да им се даде възможност да извършват правилни анализи и да вземат адекватни решения.
Образователен бизнес център “Хермес” е инициатор и организатор на Форум “Български бизнес дни”. Целта на Форума е да бъдат представени и дискутирани актуални и основни теми, касаещи привеждане дейностите на българските фирми към изискванията и стандартите на Европейският съюз. Чрез Форума предприемачите имат възможност да участвуват в конструктивния диалог с институциите, да обменят опит и информация, да създадат контакти, които да ги подпомогнат при привеждането на дейностите им към новите пазарни условия.
В бизнес центъра могат да се получат консултации и услуги при: избор на подходяща програма за финансиране на бизнес идеи; разработка на икономическа обосновка или бизнес план; организиране на маркетингово проучване за реализация на бизнес идеи; счетоводни услуги; обучение и повишаване квалификацията на кадрите, консултации и разработване на проекти по програмите финансирани от ЕС. Обучението може да бъде организирано и съобразено с изискванията на конкретен работодател. Цените на предлаганите курсове и семинари зависят от продължителността им и са приемливи.
Към Образователния бизнес център е създадена Агенция за подбор на кадри “Хермес”, която има за цел да предостави услуги и консултации при информиране, психологическо подпомагане, насочване към професионално и мотивационно обучение на търсещи работа лица с цел адаптирането им и реализацията им на пазара на труда. Чрез Агенцията за подбор на кадри Образователен бизнес център “Хермес” предоставя професионална и пълна услуга на обучаващите се, а така също и на работодателите при подбор на необходимите им кадри и развитието на екипите им.

Контакти

София

бул. "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника, ет.12

Тел: 02 9832113, 0885755867, 0886984620