Семинар „ЗОП 2019 г.“

Дата:

27 септември 2019, петък

Час:

08:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София

Връзки:

Записване

За контакти:

Елинка Рашкова, 02 974 17 79 , 0879 54 54 26, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

ЗОП 2019 г.

Предизвикателства за възложители и изпълнители

27 септември 2019 г., гр. София, парк-хотел Москва

08:30 – 09:00 ч. Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч. Важни промени в ЗОП за 2019 г.:

– Случаи, в които ЗОП не се прилага;

– Стойностни прагове;

– Публикуване на обявления, публикации в Официален вестник, в Регистъра за обществени поръчки и в Профил на купувача;

– Основания за отстраняване; критерии за подбор и доказателства за съответствие със заложените изисквания. ЕЕДОП;

– Промени в публикувани документи

– Оценка на оферти – при прилагане на показатели за качество; Срок на валидност на офертите

– Сключване, изменение и изпълнение на договор.

– Договори под праговете на ЗОП (събиране на оферти с обява).

10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч. Промени, свързани с използването на електронна платформа:

– Етапи на въвеждане на платформата;

– Предвидени промени, относно: – Уведомяване на кандидатите (връчване на решения), Осигуряване на достъп до документация по процедура и предоставяне на разяснения; срокове по процедурите;

– Използване на платформата и отговорност на страните, които използват платформата.

– Броене и отчитане на срокове.

– Случаи, в които електронната платформа не се използва.

– Подаване, отваряне и разглеждане на офертите.

Методически указания и практика, които се отнасят към ЗОП след 2016 г.

12:40 ч. Оценка и раздаване на сертификати

За лектора

Мартин Петков Притежава над десет години опит в публичния и частния сектор в сферата на управление на средства от предприсъединителните програми и Структурните фондове на ЕС. От 2007 г. работи като външен експерт и оценител към структури, управляващи средства от Структурните фондове на ЕС и като консултант на бенефициенти по схеми за безвъзмездна помощ.

Такса за участие в обучението: 120,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сертификати за преминато обучение.

20% отстъпка за абонати на наши издания 96.00 лв. с ДДС!
Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация – 114,00 лв с ДДС!

Тел.: 02 974 17 79
Тел.: 0879 54 54 26
Е-мейл: service@raabebg.com