Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгл. Наредба № РД-07-2

Приключило

10 май 2022

Online

Задължително обучение по безопасност и здраве при работа съгл. Наредба № РД-07-2

Дата:

10 май 2022, вторник

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Росица Стоянова, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

10 май 2022 г., 9.30 – 15.30 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Пенка Митрева – началник отдел в ИА Главна инспекция по труда

Обучението е предназначено за:

  • длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси;
    длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд – специалистите по безопасност и здраве при работа;
  • лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа в предприятията;
  • членовете на комитетите и/или групите по условия на труд в предприятията.

Обучението има за цел:

-придобиване и надграждане на знания относно изискванията на нормативната уредба за осигуряване на обезопасност и здраве при работа и ТПО;
– повишаване на професионалната компетентност по темите;
– обсъждане на казуси и провеждане на дискусии по теми, представляващи интерес от обучаемите;
– обсъждане на добра практика и пропуски при осигуряване на ЗБУТ и ТПО в предприятията.

Програма:

Организация по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа в предприятията.
Основни нормативни документи и принципи на законодателството.
Вътрешно-фирмени документи, удостоверяващи създадената организация.
Задължения на работодателя и длъжностните лица за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.
Задължение на работниците и служителите за осигуряване на ЗБУТ.
Оценка на риска. Нормативни изиствания. Мерки за минимизиране и ограничаване на риска. Пропуски при извършване на оценката на риска. Добри практики.
Инструктаж и обучение на работниците и служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ. Видове инструктажи. Необходимост от обучение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа. Пропуски при документиране на инструктажите.
Комитети и групи по условия на труд – учредяване и дейност в предприятията. Обучение на представителите на КУТ/ГУТ.
Въпроси и дискусия по темите за осигуряване на ЗБУТ в предприятията.

11.00 – 11.20 ч. – пауза; 12.45 – 13.45 ч. – обедна почивка

Участниците в семинара получават сертификат за участие.

Цена 100 лева без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF