Семинар „Възлагане на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕОП“ и новото в ЗОП“

11 ноември 2019

Варна

Семинар „Възлагане на обществените поръчки чрез ЦАИС „ЕОП“ и новото в ЗОП“

Дата:

11 ноември 2019, понеделник

Час:

09:00 - 16:45

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел "Аква" , Зала: Нимфа , Варна, ул. Девня 12-А

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Практически и правни проблеми при възлагане на обществените поръчки чрез Централизираната автоматизирана
информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС „ЕОП“) и коментар на Проекта на Закона за изменение
на Закона за обществените поръчки

Лектор: Милана Кривачка, адвокат и утвърден специалист по Закона за обществените поръчки

Дата: 8.11.2019 г., гр. Варна, хотел „Аква“, зала „Нимфа“

Предназначен за: възложители, кандидати, участници и изпълнителни на обществени поръчки.

Предимства за участниците в семинара:
– Ще разберете как на пратка да подготвите и провеждате процедура по новата ЦАИС „ЕОП“, след 01.11.2019 г.
– Ще получите синтезиран и ясен коментар на промени в ЗОП, които ще влязат в сила от 01.01.2020 г.
– Ще се справите с предизвикателството на Електронно фактуриране; Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица.
– Ще бъдат разгледани особеностите при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява.

Програма на събитието

09:00 – 09:30 ч. Регистрация на участниците
09:30 – 11:00 ч.
1. Обща характеристика на ЦАИС „ЕОП“;
2. Действия на възложителя извън ЦАИС „ЕОП“:
• Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка; Изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка в съответствие с актуалната пазарна стойност на предстоящите за възлагане поръчки, определена в резултат на пазарни проучвания или консултации; Определяне на вида на процедурата; Обособени позиции;
• Основания за отстраняване от процедурата;Определяне на критериите за подбор и критерия за възлагане на обществената поръчка;
3. Действия на възложителя в ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация на Възложителя; Създаване на профил на възложителя в ЦАИС „ЕОП“;
• Определяне на ролите на служителите на възложителя;Обявяване на обществената поръчка чрез ЦАИС „ЕОП“ ;Използване на шаблони и образците в системата; Съставяне на график за провеждането на процедурата; Условия и ред за изменение на условията на обществената поръчка
11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза
11:30 – 13:00 ч.
Провеждане на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“:
• Регистрация и създаване на профил на участниците в системата; Особености при подаването на офертата чрез електронната платформа. Изключения за подаването на оферти чрез електронната платформа;
• Провеждането на процедурата чрез ЦАИС „ЕОП“;Особености при отварянето, разглеждането и оценка на офертите в системата; Връчване на решенията на възложителя чрез електронната платформа; Приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка;
13:00 – 13:30 ч. Обяд
13:30 – 14:30 ч.
Сключване на договора за обществена поръчка.
• Основания за изменение на договора за обществена поръчка;
• Електронно фактуриране; Нови правила при възлагането на обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица;
• Особености при използването на електронната платформа при събиране на оферти с обява и покана до определени лица; Анализ на често допусканите нарушения при възлагането на обществените поръчки.
14:30 – 15:00 ч. Кафе-пауза
15:00 – 16:45 ч.
Коментар на предстоящите промени в ЗОП, които ще влязат в сила от 01.01.2020г:
• Промяна в приложното поле на чл.7, ал.4 от ЗОП; Промяна на условията за възлагане на обществени поръчки „in house“ по реда на чл.14, ал. 1 т.5 и т.7 от ЗОП; Изменение на чл.21, ал.2 от ЗОП – провеждане на пазарни проучвания и консултации за всички обществени поръчки, независимо от реда, по който се възлагат;
• Промяната на чл.36, ал.1 от ЗОП – регламентира Регистъра за обществените поръчки, като част от платформата; Промяна на правилата за изпращане на информация за прекратяване на процедурите; Промяна в основания за отстраняване от процедурата – чл.107, т.5 от ЗОП;
• Промени в правилата за сключване на рамково споразумение – чл. 112а от ЗОП;
• Изменения в правилата за възлагане на конкретните поръчки чрез създадените от възложителите квалификационни системи; Представяне на ЕЕДОП вместо декларации, при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява и покана до определени лица (чл. 192, ал. 3). Промяна в срока за поддържане на Профила на купувача на електронната платформа от 01.01.2010 г., вместо от 01.01.2021 г. при извършване на проверка от Комисията.
16:45 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

За лектора: Милана Кривачка е адвокат, утвърден специалист по Закона за обществените поръчки. В периода от 1997г. до 2007г. е работила в дирекция Правна на Министерски съвет и в това си качество е участвала в работните групи за изработване на проектите на ЗОП и на всички негови изменения, както и на подзаконовите актове, свързани с неговото приложение. От 1999г. до този момент адвокат Кривачка е лектор на множество семинари и автор на материали във връзка с приложението на ЗОП.

Такса за участие: 246,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания – 20%!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация.

За записване: https://expert.raabebg.com/seminari/prakticheski-i-pravni-problemi-pri-vzlagane-na-obshchestvenite-porchki-chrez