Семинар „Варна: Промените в ЗКПО, ЗДДС, Осигуряването от 01.01.2019г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.“

Приключило

10 януари 2019

Варна

Семинар „Варна: Промените в ЗКПО, ЗДДС, Осигуряването от 01.01.2019г. Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2018г.“

Дата:

10 януари 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Интерхотел Черно море, Варна, Варна

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула в гр. Варна:

10.01.2019г.

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

23.01.2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Промени – 2019

24.01.2019г.

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Три модула –– комбиниране по избор на участниците

Варна, хотел Черно море

МОДУЛ 1 10.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
– Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:
 лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия
– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
– Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
– Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
– Отпадане на печатите в ГФО
– Други промени

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Промени в ЗКПО през 2018 г.
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
– Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

МОДУЛ 2 23.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРЯВАНЕТО – 2019
Регулация на електронната търговия.

Лектор:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство
Теми:
Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.
Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Регулация на електронната търговия.
Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски. Облагане на доходите от електронна търговия с данък по ЗДДФЛ. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени
Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г.
Промени в Директива ЕО 96/71 за командироване на работници
Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промени в Административнопроцесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове.

МОДУЛ 3 24.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.
Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г.

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Теми:
І. Промени ЗДДС 2019 г.
1. Накратко – далекосъобщителни услуги – чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване…
3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт:
4. Посредничество за международно осиновяване – чл. 40, т. 4;
5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” – чл. 52 ал. 2;
7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” – чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3:
8. Олихвяване на „вносни мита” – чл. 59, ал. 2 ЗДДС;
9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС;
10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС;
11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС;
12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС;
13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2;
14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор;
15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС;
16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”;
17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС;
18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;
19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС;
20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС:
21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС;
22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби;

ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018;
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС;
– облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС;
– ежедневно наблюдение на облагаем оборот;
– документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
– Справка за облагаем оборот;
– подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– еднократни;
– многократни(ежегодни);

ІІІ. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми;
2. Грешки при сделки с недвижими имоти;
3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара;

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА  ДО 07.12.2018г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 300лв. без ДДС / 360 лв. с ДДС

( цената е валидна при плащане до 07.12.2018г.)

 

ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

 

Участие в един модул

140лв. без ддс / съответно 168лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 130лв. без ддс/ съответно 156лв. с ддс

 

Участие в два модула

270лв. без ддс / съответно 324лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 250лв. без ддс / съответно 300лв. с ддс

 

Участие в трите модула:

340лв. без ддс / съответно 408лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 320лв. без ддс или съответно 384лв. с ддс

 

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia