„Управление на промяната“: Двудневно обучение с практически задачи

Дата:

25 - 26 февр. 2019, понеделник - вторник

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Училище за бизнес компетенции, ет. 4, оф. 2, София, ул. Ангиста 6

Връзки:

Детйли

За контакти:

Стоян Дренски, 02 8221070, 0882528917, E-Mail

За събитието

„Променяй се преди да ти се наложи да се промениш!“

ТЕМИ НА КУРСА

1. Контекст на промяната – текущ бизнес модел на дейността и цели за промяна. Ограничена и неограничена промяна, обхват, етапи в процеса и фактори с ефект върху избора на подходяща стратегия, описан с подхода VOCATE. Примери за ограничена промяна в отделен процес или дейност от компанията. Пример за дългосрочна промяна в бизнес модела на организацията с ефект върху всички дейности, процеси и роли.

2. „Да визуализираме промяната“ – въведение в системни техники, подпомагащи визуализацията и структурирането на целите в процеса на анализ, планиране и контрол на дейности за промяна.

3. Прилагане на системен подход към управление на ограничена промяна чрез очертаване на рамката на дейности и ресурси, процесите, ролите и отговорностите в Проект за промяна. Формиране на ръководен екип и дефиниране на роли, планиране на дейности и ресурси, избор на критерии за напредък, управление по етапите на въвеждане на промяната с контрол на риска.

4. Информиране, въвличане и ангажиране на хората в промяната – съдействащи и противодействащи сили, справяне със съпротива на различни нива – организaционно, екипно, индивидуално. Развиване и прилагане на комуникационен план за въвеждане на промяната и управление на съпротивата.

5. Затвърждаване на промяната.

Практика в курса

Темите са съпроводени с тестове за нагласа към промяната, екипна работа по казус за въвеждане на ограничена промяна, индивидуални упражнения, презентации и обсъждане в групата. Практическите инструменти, използвани в курса вклюват – модели за управление на промяна (Business model canvas, ADKAR), техники за управление на съпротива (матрица на Пю), схемни техники за анализ – системна карта, поле на силите, VSM, GAP), инструменти за планиране – диаграма на Гант, RACI матрица, матрица на риска, комуникационна матрица.