Курс „ТРЗ и личен състав“

Дата:

24 сеп. - 15 окт. 2024, вторник - вторник

Час:

18:30 - 21:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Даниела Велкова, 0886 984620, 0885 755867, E-Mail

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител” модул „ТРЗ и личен състав“.

Хорариум: 28 учебни часа.

Занятия: онлайн, чрез виртуална класна стая – вторник и четвъртък.

Група до 5 обучаеми

Курса е с практическа насоченост и е организиран в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение.
• Работно време и почивки.
• Отпуски. Видове отпуски.
• Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина. Имуществена отговорност и други видове обезщетения.
• Трудово възнаграждение. Системи на заплащане на труда. Допълнителни и други трудови възнаграждения.
• Специална закрила на някои категории работници и служители.
• Прекратяване на трудовото правоотношение.
• Трудова книжка и трудов стаж.
• Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване.

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване.
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване.
• Обезщетения за майчинство.
• Парични обезщетения при безработица.
• Задължително пенсионно осигуряване.

МОДУЛ 2 – Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.
• Изготвяне на сметки за изплатени суми.
• Упражнения.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3-37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Може да закупите обучението тук: https://obc-hermes.com/trz-i-lichen-sastav.html

Необходими документи за записване: копие от диплома за завършено средно или по–високо образование, медицинско свидетелство доказващо възможността да практикувате професията, заявление /по образец/, снимка паспортен формат.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.