Курс „ТРЗ и личен състав“

Дата:

28 сеп. - 19 окт. 2020, понеделник - понеделник

Час:

18:30 - 21:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София, етаж 4, София, Бул "Шипченски проход" 63, индустриална сграда Електроника

За контакти:

Даниела Велкова, 02 / 983 21 13, 0886 984620, 0885755867, E-Mail

Организатори:

ЦПО към ОБЦ Хермес

За събитието

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител” модул „ТРЗ и личен състав“.

Хорариум: 28 учебни часа

Занятия: присъствено или онлайн, чрез виртуална класна стая с преподавател.

Курса е с практическа насоченост и е организиран в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото право отношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото право отношение

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обезщетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

МОДУЛ 2 – Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи       Модерна учебна база