Семинар „Шумен: Промените в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряването от 1.01.2019 г. Данъчно и счетоводно приключване на 2018 г.“

Приключило

14 ян. - 1 февр. 2019

Шумен

Семинар „Шумен: Промените в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряването от 1.01.2019 г. Данъчно и счетоводно приключване на 2018 г.“

Дата:

14 ян. - 1 февр. 2019, понеделник - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ШУМЕН, Шумен, ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

www.magisterdixit.net

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула в гр. Шумен:

14.01.2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Промени – 2019

ЗДДФЛ – проблеми и промени 2019

31.01.2019г.

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

01.02.2019г.

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

Гюргя Желязкова, Даниела Петкова – експерти от НАП

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Три модула –– комбиниране по избор на участниците

Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

 

МОДУЛ 1      14.01.2019г.

начало 9,30ч.

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г.

Промени – 2019

ЗДДФЛ – проблеми и промени 2019

Лектори: Гюргя Желязкова и Даниела Петкова – експерти от НАП

Теми:
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2019
Промени в Кодекса за социално осигуряване – осигурени лица, осигурителни доходи, обезщетения и пенсии.
Промени в Закона за здравното осигуряване.
Актуални проблеми при прилагане на осигурителното законодателство, казуси и становища на НАП, свързани с:
– Подаване на декларации образец №1 и №6;
– Осигуряване на управители на търговски дружества
– Осигуряване на самоосигуряващи се лица – деклариране на данни, избор на вид осигуряване, авансови и окончателни осигурителни вноски. Попълване на Таблица 1 и 2 от Справката за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2018 г.
– Нови моменти при сумираното изчисляване на работното време;
– Осигурителни вноски при работа по граждански договор;
– Осигуряване на чужденци;
– Командироване на работници в държави-членки на ЕС;
– Осигурителни вноски върху средствата за социални разходи.

Промени в ЗДДФЛ от 2019г. с лектор Даниела Петкова, експерт от НАП
І. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.
1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания;
2. Закръгляване на размера на данъка;
3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността;
4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация;
5. Други промени.
ІІ. Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019
1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък;
2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък;
3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица.
4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.
5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция.
6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с
подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите.
7. Други промени.
ІІІ. Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи.
ІV. Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи.
V. Актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ.

Г – жа Желязкова работи в Националния осигурителен институт от 1991 г. като финансов ревизор. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към Националната агенция за приходите през 2006 г., започва работа в НАП във функция „Контрол“ като „Главен експерт по приходите“. За периода от 2008 до 2011 г. е преподавател „Осигурително законодателство“ в Учебния център към ЦУ на НАП. Понастоящем е методолог в отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, участва в създаването на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и провежда специализирани обучения.

Г – жа Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.
(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента. При увеличаване обема на промените в осигурителното законодателство, ЗДДФЛ може да бъде отделен като самостоятелен модул на друга дата)

МОДУЛ 2 31.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.
Актуални казуси по прилагане на ЗДДС и ППЗДДС от 2018г.

Лектор:
адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС
Теми:
І. Промени ЗДДС 2019 г.
1. Накратко – далекосъобщителни услуги – чл. 21 се създават ал. 8 – 11:
2. Данъчна основа по чл. 27, ал. 1, изр. 1 ЗДДС – намаляване с разходи за изхабяване…
3. В чл. 31, т. 12 – услуги, свързани с непосредствени нужди за международен транспорт:
4. Посредничество за международно осиновяване – чл. 40, т. 4;
5. Инвестиционни консултации по чл. 33 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
6. Данъчна основа при ВОД „сам на себе си по чл. 7, ал. 4 ЗДДС” – чл. 52 ал. 2;
7. Специален режим „самоначисляване на ДДС при внос на стоки” – чл. 57, нови ал. 5 и 6, Нова глава 20а и Приложение 3:
8. Олихвяване на „вносни мита” – чл. 59, ал. 2 ЗДДС;
9. Корекционни промени на чл. 71 ЗДДС – проблемът по чл. 71, т. 5 ЗДДС;
10. Корекционни промени на чл. 73а, ал. 1 ЗДДС;
11. Право на данъчен кредит при последваща регистрация, свързан с начислен ДДС при предходна дерегистрация – чл. 76, ал. 2, т. 2 ЗДДС;
12. Допълнения – чл. 79а, нова ал. 8 и чл. 79б, нова ал. 7 – привеждане на ЗДДС в съответствие с чл. 66, ал. 12 ППЗДДС;
13. Удължаване на срока за внасяне на „последен” ДДС – чл. 89, нова ал. 2;
14. Дерегистрация по чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – право на избор;
15. Съкращаване на 24 месечния срок по чл. 108, ал. 2 ЗДДС;
16. Прекратяване на ЮЛ(нетърговец) с ликвидация – „оставане по ДДС”;
17. Разширяване на обхвата на „необлагане” при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС – изменение на чл. 111, ал. 2, т. 5 ЗДДС;
18. Електронен магазин и ЕКАФП(ЕУФП) – чл. 118 ЗДДС;
19. Регистър по чл. 124, ал. 7 и промяна на чл. 125, ал. 9 ЗДДС;
20. Нов вид ваучери – чл. 131а, 131б и 131в ЗДДС:
21. Отмяна на минималното обезпечение по чл. 176в ЗДДС;
22. Отмяна на санкция „запечатване” при нарушение на реда за ежедневно отчитане на оборотите от продажби;

ІІ. Промени на ППЗДДС ЮЛИ 2018;
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО) ЗДДС;
– облагането по чл. 104, ал. 2 ЗДДС;
– ежедневно наблюдение на облагаем оборот;
– документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
– Справка за облагаем оборот;
– подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– спиране на срок за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– еднократни;
– многократни(ежегодни);

ІІІ. Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
1. Схеми на общностни доставки на стоки – проблеми;
2. Грешки при сделки с недвижими имоти;
3. Предварително зададени въпроси от участници в семинара;

МОДУЛ 3 01.02.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ
Промени в ЗКПО през 2019 г.
Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
– Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:
 лизингополучатели по оперативен лизинг – водене на второ данъчно счетоводство
 лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия
– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
– Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС
– Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит
– Отпадане на печатите в ГФО
– Други промени

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Промени в ЗКПО през 2018 г.
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
– Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди

––––––––––––-

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg

––––––––––––-

Преди плащане изпратете на посочения имейл данни за издаване на фактура и уточнете в кои модули ще участвате. Ще получите потвърждение със съответната сума, която да заплатите. След получаване на таксата изпращаме фактура на имейла Ви, а разпечатка получавате на семинара.

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

 

––––––––––––

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА  ДО 14.12.2018г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 290лв. без ДДС / 348 лв. с ДДС

( цената е валидна при плащане до 14.12.2018г.)

–––––––––––

 

ЦЕНИ:

Участие в един модул

120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс

 

Участие в два модула

220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс

 

Участие в трите модула:

320лв. без ддс / съответно 384лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

За контакти с фирмата организатор:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова