Семинар „Шумен: Промените в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряването от 1.01.2019г. Данъчно и счетоводно приключване на 2018г.“

14 ян. - 1 февр. 2019

Шумен

Семинар „Шумен: Промените в ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряването от 1.01.2019г. Данъчно и счетоводно приключване на 2018г.“

Дата:

14 ян. - 1 февр. 2019, понеделник - петък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

ШУМЕН, Шумен, ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

www.magisterdixit.net

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула в гр. Шумен:

14.01.2019г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Промени – 2019

ЗДДФЛ – проблеми и промени 2019

31.01.2019г.

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС

01.02.2019г.

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

Гюргя Желязкова, Даниела Петкова – експерти от НАП

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Три модула –– комбиниране по избор на участниците

Шумен, ЗАЛА 363 НА III ЕТАЖ НА ОБЩИНА ШУМЕН, БУЛ.СЛАВЯНСКИ 17

 

МОДУЛ 1      14.01.2019г.

начало 9,30ч.

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г.

Промени – 2019

ЗДДФЛ – проблеми и промени 2019

Лектори: Гюргя Желязкова и Даниела Петкова – експерти от НАП

 

Теми:

Промени в осигурителното законодателство от 2019г. с лектор Г.Желязкова, експерт НАП

Промените в КСО и наредбите по прилагането му.
Осигуряване на самоосигуряващите се лица. Осигуряване на управители и др.
Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги от български работодатели в други държави
Ред за деклариране на осигурителните вноски при сумирано отчитане на работното време(СИРВ)
Други.

Промени в ЗДДФЛ от 2019г. с лектор Даниела Петкова, експерт от НАП

Г – жа Желязкова работи в Националния осигурителен институт от 1991 г. като финансов ревизор. След прехвърлянето на дейността по събиране на осигурителните вноски от НОИ към Националната агенция за приходите през 2006 г., започва работа в НАП във функция „Контрол“ като „Главен експерт по приходите“. За периода от 2008 до 2011 г. е преподавател „Осигурително законодателство“ в Учебния център към ЦУ на НАП. Понастоящем е методолог в отдел „Данъчно-осигурителна практика“ към дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ София, участва в създаването на методология за единно прилагане на българското осигурително законодателство и европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност и провежда специализирани обучения.

Г – жа Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента. При увеличаване обема на промените в осигурителното законодателство, ЗДДФЛ  може да бъде отделен като самостоятелен модул на друга дата)

 

МОДУЛ 2      31.01.2019г.

начало 9,30ч.

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г.

Актуални казуси по прилагане на  ЗДДС и ППЗДДС от 2018г.

 

Лектор:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

Теми:

Промени в ЗДДС от 01. 01. 2019г. 2019г.

Промени на ППЗДДС 2018
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО);
– ежедневно наблюдение на облагаем оборот ;
– документи;
2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
– Справка за облагаем оборот;
– подаване на последна Справка – декларация;
3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– еднократни;
– многократни(ежегодни);
– изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС;
– отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС;
4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление.
Други промени:
Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи;
Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация;
Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС;

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

 

МОДУЛ 3     01.02.2019г.

начало 9,30ч.

8 учебни часа, две кафе паузи, материал

ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

 

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2019 г.:

–      Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

–      Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

–      Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

–      Други промени

Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

–      Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

–      Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

–      Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

–      Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

–      Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

–      Данъчно третиране на дивиденти

(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)
––––––––––––-

ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:
Г-жа Виолета Стоянова – представител на МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД за регион Шумен
Тел. 0897968129 054 820569 e-mail: violeta.s1@abv.bg

––––––––––––-

Преди плащане изпратете на посочения имейл данни за издаване на фактура и уточнете в кои модули ще участвате. Ще получите потвърждение със съответната сума, която да заплатите. След получаване на таксата изпращаме фактура на имейла Ви, а разпечатка получавате на семинара.

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

 

––––––––––––

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА  ДО 14.12.2018г. ЗА УЧАСТИЕ В ТРИТЕ МОДУЛА: 290лв. без ДДС / 348 лв. с ДДС

( цената е валидна при плащане до 14.12.2018г.)

–––––––––––

 

ЦЕНИ:

Участие в един модул

120лв. без ддс / съответно 144лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110лв. без ддс/ съответно 132лв. с ддс

 

Участие в два модула

220лв. без ддс / съответно 264лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210лв. без ддс / съответно 252лв. с ддс

 

Участие в трите модула:

320лв. без ддс / съответно 384лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 310лв. без ддс или съответно 372лв. с ддс

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF
Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

 

За контакти с фирмата организатор:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова