Семинар „Задължения и изисквания, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и новия Правилник за неговото прилагане“

Приключило

23 април 2019

София

Семинар „Задължения и изисквания, произтичащи от Закона за мерките срещу изпиране на пари и новия Правилник за неговото прилагане“

Дата:

23 април 2019, вторник

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

За събитието

Сертифициран обучителен семинар, организиран от „Китов център“ и „Алсас“ ЕООД.

23 април 2019 г., 09.00 – 13.00 ч.
София, Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев” № 69
Лектори: Антон Михайлов, юрист; Иван Кавръков, юрист

Актуалност на темата:

Приетият нов Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП) има за цел да допълни закона и да даде допълнителни насоки на задължените лица по изпълнение на нормативната база в областта. ППЗМИП разширява и допълва задълженията и мерките, като предвид неговата сложност и обхват е от изключителна важност задължените лица да се подготвят добре за спазването на изискванията му. Връзката между двата нормативни акта трябва да се отчете изключително прецизно, като това налага експертен прочит и разясняване на задълженията.

ППЗМИП също така набляга на изготвянето на индивидуалните оценки на риска и задължителните обучения, като там се говори за провеждане на задължителни обучения на годишна база. Липсата на индивидуални оценки на риска и проведени обучения водят до висок финансов и репутационен риск. Неизпълнението на изискванията на закона, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоби и имуществени санкции, които могат да достигнат до няколко милиона лева.

Ползата от семинара:

Чрез предлаганото обучение задълженото по ЗМИП лице ще отговаря и ще бъде напълно подготвено за влязлото в сила ново законодателство.
Обучението е гаранция за повишаване на качеството на предлаганите услуги.
Минимизиране на финансовия, регулаторния и репутационния риск.
Запознаване с добрите практики в противодействието на изпирането на пари, което от своя страна осигурява адекватност в една динамична и бързо променяща се среда.
Обучението ще позволи да се прогнозира ефектът върху дейността на задълженото по ЗМИП лице при евентуални установени съмнителни операции и сделки, свързани с изпиране на пари, както и да се създаде необходимата професионална ориентираност на служителите.
На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.
За кого е предназначен семинарът:

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Нотариуси и частни съдебни изпълнители
Правни консултанти
Брокери на недвижими имоти
Търговци на едро
Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
Организатори на хазартни игри
Възложители на обществени поръчки
Професионални спортни клубове
Юридически лица с нестопанска цел и др.
Програма на семинара:

09.00 – 09.10 ч. Регистрация на участниците.

09.10 – 09.15 ч. Откриване на семинара.

09.15 – 10.25 ч. Прилагане от задължените лица на изискванията във връзка с новия Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП).

Нови изисквания и процедури съгласно ППЗМИП.
Прилагане на мерките за идентификация на клиента, действителния собственик, произхода на средствата и източника на богатството.
Видове комплексна проверка.
10.25 – 10.55 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

10.55 – 11.10 ч. Кафе-пауза

11.10 – 12.20 ч. Организация и процедури при прилагането на нормативната уредба и           дефиниране на индивидуални оценки на риска.

Оценка на риска.
Вътрешна организация.
Съхранение, защита и разкриване на информация.
12.20 – 12.50 ч. Дискусия и практически казуси във връзка с прилагането на новите регулации в областта.

12.50 – 13.00 ч. Връчване на сертификати и закриване на семинара.

Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Такса за участие в семинара: 190 лева без ДДС.

Таксата за участие в семинара включва:

Презентации и практически упражнения.
Индивидуални консултации с лекторите.
Персонално разглеждане на конкретни въпроси и казуси.
Кафе-пауза: кафе, вода и дребни сладки.
На всеки участник ще бъде издаден специализиран съвместен сертификат, удостоверяващ участието му в обучението.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

За “Алсас” ЕООД:

“Алсас” ЕООД предлага професионални сертифицирани обучения, експертно обслужване и консултиране в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления.
В неговия екип участват юристи и икономисти, работили в различни частни и държавни организации, като: Дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС; МВР; банкови институции; висши учебни заведения; неправителствени организации и други.
В периода 2018 г. – март 2019 г. дружеството е провело близо 40 сертифицирани обучения по ЗМИП на представители на различни видове задължени лица, като: банки, финансови институции, инвестиционни посредници, управляващи дружества, застрахователни дружества, адвокати, ЧСИ, нотариуси, одитори, счетоводители и др. За същия период е сертифицирало и обучило над 1000 представители на задължени лица.