Семинар в Разград в два модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018, ЗКПО, социално осигуряване

Приключило

9 - 29 ян. 2019

Разград

Семинар в Разград в два модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018, ЗКПО, социално осигуряване

Дата:

9 - 29 ян. 2019, сряда - вторник

Час:

09:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Централ, Разград, ул. „Бели Лом“ 40

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на семинар в два отделни модула в гр. Разград:

 

09.01.2019 г.

ЗКПО – ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019 г.

ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018 г.

29.01.2019 г.

АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Промени – 2019

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

два модула –– комбиниране по избор на участниците

Разград, хотел Централ

 

МОДУЛ ЗКПО 09.01.2019г.
начало 9,30ч.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал
ЗКПО –ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2019г.
ВАЖНИ ТЕМИ ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2019 г.:
– Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви
– Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– Други промени
Промени в Закона за счетоводството през 2019 г.
Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО.
Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.
Парични взаимоотношения между дружеството и собственика
Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.
Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти
(Програмата ще бъде актуализирана съобразно промените в законодателството към момента)

МОДУЛ Осигуряване 29.01.2019г.
начало 9,30ч.
ПРОМЕНИТЕ В ОСИГУРЯВАНЕТО – 2019
Регулация на електронната търговия.
8 учебни часа, две кафе паузи, материал

Лектор:
адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство

Теми:
Закона за бюджета на ДОО за 2019 г.
Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.
Нов ред за изчисляване на пенсиите. Период, от който се изчислява индивидуалният коефициент. Определяне на минималния и на максималния размер на пенсиите.

Регулация на електронната търговия.
Нов вид осигурени лица – физически лица, които извършват търговска дейност без да са регистрирани като търговци. Ред за внасяне на осигурителни вноски. Облагане на доходите от електронна търговия с данък по ЗДДФЛ. Нови изисквания за издаване на фискална касова бележка и за регистрация в НАП преди започване на продажбите. Практика на Съда на Европейския съюз по темата.

Други промени
Подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6, приложения към Наредба Н-8/2005 г.
Промени в Директива ЕО 96/71 за командироване на работници
Допустим период на командироване. Дефиниране на понятието „възнаграждение“. Възстановяване на разходите при командировка – пътни, дневни и квартирни. Специални правила за командироване на работниците в сухопътния транспорт. Практика на СЕС за командироването на български работници.

Промени в Административнопроцесуалния кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс Призоваване по електронен път. Обжалване на административните актове.

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение и отчитане на часове обучение, по признатите теми за външно обучение на одитори.

 

ЦЕНИ: (всички посочени цени са за един участник в съответния модул или комбинация от модули)

Участие в един модул

120 лв. без ДДС / съответно 144 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 110 лв. без ДДС/ съответно 132 лв. с ДДС

Участие в два модула

220 лв. без ДДС / съответно 264 лв. с ДДС

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 210 лв. без ДДС / съответно 252 лв. с ДДС

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia