Семинар с Войнов – Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018

Приключило

16 януари 2019

София

Семинар с Войнов – Годишно данъчно и счетоводно приключване 2018

Дата:

16 януари 2019, сряда

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, зала G3, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Advisors Just In Time

За събитието

Стартираме новата година с еднодневния семинар по Годишно и счетоводно данъчно приключване на 2018 г. лектор Димитър Войнов и актуалните счетоводни теми в края на 2018 година.

Програма: (Възможно е програмата да претърпи промяна по преценка на лектора)

Промени в ЗКПО през 2018 г.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти

Актуална данъчна практика по ЗКПО.

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:
– отмяна на регулирането на слабата капитализация
– въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви
– въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– други промени