Семинар „Прилагане на новите МСФО 9 Финансови инструменти, 15 Приходи от договори с клиенти и 16 Лизинг“

Приключило

1 - 2 окт. 2018

София

Семинар „Прилагане на новите МСФО 9 Финансови инструменти, 15 Приходи от договори с клиенти и 16 Лизинг“

Дата:

1 - 2 окт. 2018, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

1 – 2 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. 
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Аксения Добазова, регистриран одитор

Програма

1 октомври

МСФО 9 Финансови инструменти – 1.Обхват на стандарта. 2. Определения и примери за финансови инструменти. 3.Първоначално признаване на финансови инструменти. Дата на уреждане и дата на търгуване. 4.Първоначална оценка на финансовите инструменти. 5Отписване на финансови инструменти. 6.Класификация на финансови активи и пасиви. 7.Внедрени деривативи. 8.Прекласификация на финансовите активи. 9.Последваща оценка на финансови активи и пасиви. 10.Обезценка на финансови активи.

2 октомври

МСФО 15 Приходи от договори с клиенти –  1.Обхват на стандарта. 2.Идентифициране на договора с клиента. Промяна в договора. 3.Идентифициране на задълженията за изпълнение на договора. Договорни задължения и обичайна бизнес практика. 4.Определяне на цената на сделката. Промени в цената на сделката. Променливи възнаграждения. Непарично възнаграждение по договор (бартер). 5.Разходи за изпълнение на договора. 6.Разпределяне на цената на сделката между отделните задължения за изпълнение. 7.Признаване на прихода, когато дружеството удовлетвори съответното задължение за изпълнение. Признаване на приход в точно определен момент или с течение на времето. Признаване на видове активи, произтичащи от задълженията за изпълнение по договора с клиенти.

МСФО 16 Лизинг –  1.Обхват на стандарта. 2.Изисквания за класифициране на договора като лизингов. 3.Отчитане на лизинговия договор при лизингополучателя. Признаване и първоначална оценка на пасива по лизинга. Последваща оценка на пасива. 4.Отчитане на лизинговия договор при лизингодателя. Класификация на лизинговите договори. Финансов и оперативен лизинг – първоначална и последваща оценка на активите по лизинговия договор. 5.Продажби с обратен лизинг. 6.Оценка на прехвърляне на актива между лизингодателя и лизингополучателя – кога е продажба и кога – не. 7. Оповестяване на лизинговите договори във финансовите отчети на двете страни по договора за лизинг.

Цена: 340 лв. без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.

.