Семинар “Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове“

Приключило

12 декември 2017

Варна

Семинар “Как да подготвим успешни проекти по основните отворени и предстоящи за отваряне еврогрантове“

Дата:

12 декември 2017, вторник

Час:

09:30 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Юнашки салон на Община Варна, Варна, бул. „Христо Ботев“ 1910

Връзки:

ФИНСИС

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Консорциум Черноморски клъстери, ФИНСИС

За събитието

Консорциум Черноморски клъстери, съвместно с консултантската и обучителна фирма ФИНСИС, както и с подкрепата на Регионален академичен център – Варна, имат удоволствието да Ви поканят за участие в БЕЗПЛАТЕН семинар на тема:

“КАК ДА ПОДГОТВИМ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОСНОВНИТЕ ОТВОРЕНИ И ПРЕДСТОЯЩИ ЗА ОТВАРЯНЕ ЕВРОГРАНТОВЕ“.

Семинарът ще се проведе на 12 декември (вторник) 2017г. от 9:30 ч. до 13:00 ч. в Юнашки салон на Община Варна (гр. Варна, бул. „Христо Ботев“ 1910). На него ще се презентира и предостави на участниците в семинара новият Наръчник „ЕВРОПАРИ ЗА ПРОЕКТИ 2017- 2020” на Д-р Никола Христович.

На семинара ще се обсъждат актуалните грантове:

1. ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, вкл.: Ресурсна ефективност (Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите); Насърчаване на предприемачеството; Стимулиране внедряването на иновации; Развитие на иновативни клъстери; Подобряване на производствения капацитет.

2. ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, вкл. Изграждане на регионални научни центрове; Уникални научни инфраструктури; повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование.

3. ЕВРОПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ ХОРИЗОНТ 2020, вкл. Особености и нови моменти в Работната програма за 2018-2020 г. на трите й приоритетни стълба, Инструмент за МСП и Бърз път към иновации.

4. ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ, вкл.: Подмярка (ПМ)4.2: Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти; ПМ8.6: Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти, вкл.първична обработка на дървесината; ПМ7.2: Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; ПМ6.4.1:Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; ПМ16.1. Иновации в земеделието.

5. ПРОГРАМА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, вкл. Диверсификация и нови форми на доход; Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности; Иновации; Продуктивни инвестиции в аквакултурите; Повишаване на знанията за състоянието на морската среда.
Ще се проведе също дискусионна кръгла маса по актуалните еврогрантове.

Семинарът е БЕЗПЛАТЕН, но за по-ефективното му протичане предлагаме желаещите да участват в него да попълнят и ни върнат на e-mail: оffice@finsys-soft.com до 10.12.2017 г. приложената РЕГИСТРАЦИОННА КАРТА. В нея те могат да посочат както интересите си към отделните еврогрантове, така и дали желаят да получат БЕЗПЛАТНИ ИНДИВИДУАЛНИ И/ИЛИ ГРУПОВИ КОНСУЛТАЦИИ по тях в определен час на 12.12.2017 г. от 14 ч. до 17 ч. и на 13.12.2017 г. от 9:30 ч. до 17 ч. във Варненската търговско-индустриална камара (бул. Приморски 135).

Лектор на семинара ще бъде д-р Никола Христович, съуправител на ФИНСИС, сертифициран управленски консултант, член на БАКЕП, автор на редица Наръчници за управление на проекти, както и съорганизатор и лектор на множество семинари в София и страната. ФИНСИС има натрупан значителен опит при разработване и управление на множество проекти по привличане на безвъзмездно финансиране от европейски и други донорски програми за свои клиенти, който може да бъде полезен за участниците в семинара. Резюмета на обсъжданите в семинарите теми са публикувани на www.finsys.bg.

За контакти с Консорциум Черноморски клъстери: доц. д-р Бистра Василева, 0888 629645, e-mail: bistravas@gmail.com,.

За контакти с ФИНСИС: GSM: 0888 849 450; 0888 619 863; 0888 619 864; тел. 02/9819948; 02/9819954. факс: 02 9866744. Централен офис в гр. София, ул. Петър Парчевич №55, ет. 1. Локален офис в гр.Бургас, ул. Трайко Китанчев № 39.