Семинар „Финанси за мениджъри“

Дата:

3 ноември 2020, вторник

Час:

10:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Тодор Стоянов, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Радослав НЕДЯЛКОВ

Цели на семинара

След успешното завършване на този семинар, обучаваните трябва да са в състояние да:

Идентифицират и прилагат техники, които помагат при вземането на управленски решения с цел повишаване на финансовото представяне на фирмата.
Научат и прилагат подходящи за фирми в различни отрасли начини за разпределение на производствените разходи в себестойността на произвежданите продукти, както и системи за контрол.
Познават и използват техники за вземане на решения относно себестойност и ценообразуване.
Познават и използват връзката между различните измерители за представяне на една фирма.
Разбират поведенческите и организационни последствия от използването на техники за измерване на представянето на управлението.
Научат и използват начини за оценка на резултатите от дадени решения.
Основни аспекти на програмата

За да постигнат основните целите на семинара, обучаваните ще е необходимо да усвоят следните основни аспекти:

Техники за вземане на решения, които (техники) помагат на мениждърите да подобрят финансовото си представяне.
Стандартни техники за правене на себестойност и ценообразуване.
Себестойност на база дейностти (Аctivity-based costing).
Техники, които помагат да се оценява представянето на отделите в една фирма (доставки, производство, търговски).
Практически въпроси, които оказват влияние върху управление на представянето на фирмите.

 

План на семинара:

9.45 – 10.00 ч. Вход в онлайн платформата

10.00 – 12.00 ч.

1. Преглед на основните финансови понятия. Финансови отчети.

Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания.
Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс.
Запознаване с различните видове разходи и начин на представянето им.
Примери по темата.
12.00 – 13.00 ч. Почивка

13.00 – 15.00 ч.

2. Интерпретация на финансовите отчети.

Как да четем финансовите отчети.
Управление на работния капитал и ликвидността.
Риск и задлъжнялост.
Примери по темата.
15.00 – 15.30 ч. Почивка

15.30 – 17.00 ч.

3. Разглеждане на финансови отчети на избрани от участниците фирми.

Всеки участник представя Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци на избрана от него фирма. С помощта на лектора се правят съждения за рентабилността, ликвидността и риска на всяка фирма.

За целта участниците в семинара трябва предварително да подготвят за представяне Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите и Отчет за паричните потоци на избрана от тях фирма!

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Семинарът ще се проведе на платформа ZOOM.

Цена 250 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка.

Може да видите ТУК програмата на втория модул на семинара, който ще се проведе на 19 ноември.