Курс “Финанси за нефинансисти“

Приключило

15 - 16 мар. 2018

София

Курс “Финанси за нефинансисти“

Дата:

15 - 16 мар. 2018, четвъртък - петък

Час:

09.00 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала „Китов център“, София, ул. Люлин планина 33а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

Описание на курса: Курсът разглежда основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъпления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и анализ на финансовите отчети, съставяне на бюджети, цената на парите във времето, методи и подходи при вземане на инвестиционни решения (от покупка на машина до строителството на завод).

Цели на курса: При успешното завършване на този курс участниците ще могат да:Сравняват и различават връзката между: приходи и постъпления; разходи и плащания; активи и пасиви; печалба и парични постъпления, чрез съставяне и интерпретиране на отчетите за доходите, баланса и отчета за паричния поток.
Познават различните видове разходи и тяхната роля в ценообразуването.
Разбират начина, по който фирмите използват и интерпретират бюджетите. Определят основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането. Познават трудностите и пречките в бюджетния процес. Идентифицират основните участници в бюджетния процес.
Определят коя инвестиционна алтернатива генерира най-голяма норма на възвръщаемост чрез използване на метода за оценка на инвестиционни решения, базиран на сконтираните парични потоци.
Предприемат решения, свързани с инвестиции в дълготрайни активи (капиталово бюджетиране) и да оценяват цената на източниците на финансиране.
Управляват по-добре работния си капитал и да предотвратяват краткосрочна ликвидна криза.
Програма:

Ден 1

Преглед на основните финансови понятия. Същност на основите финансови понятия. Актив, пасив, приход, разход, постъпления, плащания. Примери по темата.
Финансови отчети. Видове финансови отчети – отчет за доходите, отчет за паричния поток, баланс. Примери по темата.
Планиране на печалбата, разходи и ценообразуване. Запознаване с различните видове разходи и начини на представянето им – по функционален признак, по поведението им спрямо приходите, по способността им да бъдат идентифицирани с конкретни продукти. Примери по темата.
Видове маржове и връзката им с разходите и ценообразуването. Брутен, оперативен и нетен марж. Принос – contribution margin. Пример по темата.

Ден 2

Бюджетиране и връзката му с управление на паричните потоци. Как да управляваме бъдещото си финансово състояние. Кои са „предвестниците“ на финансова „буря“. Примери по темата.
Съставяне на финансови бюджети. Бюджет за приходи и разходи, баланс и парични потоци.
Видове финансирания /набиране на капитал/. Видове и оценяване на лизингово финансиране. Оценка на източниците на финансиране. Как се оценяват финансовият и оперативният лизинг? Какви фактори се вземат предвид при вземането на такива финансови решения? Примери по темата.
Видове инвестиционни решения. Оценка на инвестиции. Основните методи за вземане на инвестиционни решения – IRR, NPV. Примери по темата.
Участниците в обучението получават сертификат.

 

Цена 450 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, печатни материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.