Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО”

Приключило

10 юни 2019

София

Семинар „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ОБЛИГАЦИОННОТО ПРАВО”

Дата:

10 юни 2019, понеделник

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

х-л “Novotel Sofia”, София, бул. “Цариградско шосе” 115 N

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани актуалните въпроси в областта на облигационното право, засягащи залога и ипотеката, непозволеното увреждане, погасителна давност и неустойките.

Сред конкретните теми в областта на заложното и ипотечното право ще бъдат учредяване, съдържание, обект (свой или чужд, наличен, бъдещ, погинал), прехвърляне и променяне (подобряване и повреждане) на обекта и акцесорност. Ще бъдат разгледани още нищожността  на съглашението за друг начин на удовлетворение, реалното  обезпечаване на чужд  дълг – възражения, прихващане, суброгация,  противопоставимостта на залога, вписването на ипотеката и на последващи факти относно вземането, погасяване и заличаването и обезпечението пред съд.

Подробно разгледано ще бъде и развалянето на двустранните договори – чл. 87 ЗЗД. Представени ще бъдат както материалноправните предпоставки за развалянето, така и правните последици при него – чл.88, ал.1, изр. 2 ЗЗД. Акцент ще бъде поставен още върху уговорката за комисорна клауза, осбеностите при извънсъдебното разваляне на договора и практическите проблеми при съдебното му разваляне.

Специално внимание ще бъде обърнато и на особеностите при погасителната давност. Ще бъде разгледана както нейната правната същност (искова и изпълнителна давност), така и възраженията за унищожаемост и за прихващане и предметът на делото по иск за оспорване на вземането като погасено по давност.  Подробно разяснение ще бъде направено и по отношение на нейното начало, протичане, спиране и прекъсване. Акцент ще бъде поставен и върху отказа от изтеклата давност и давностните срокове.

Засегнати ще бъдат и oсобеностите при неустойките. Разгледани ще бъдат видовете неустойки, компесаторните и мораторните неустойки, задатъкът и отменината. Особено внимание ще бъде обърнато както на намаляването на неустойката поради прекомерност, така и на нищожност на клаузата за неустойка.

Лектори на семинара са:

 

– БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ –  съдия във Върховния касационен съд

– КРАСИМИР МАШЕВ – съдия в Апелативен съд – София