7th Coface Country Risk Conference: Transformation of Trade

Приключило

18 април 2019

София

7th Coface Country Risk Conference: Transformation of Trade

Дата:

18 април 2019, четвъртък

Час:

12:00 - 20:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Hilton Sofia, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

http://www.paragraph42.bg

За събитието

Събитието ще се проведе на 18 април 2019 г. с начало 12:30 часа в Хотел Хилтън в София, а темите и дискусиите ще бъдат посветени на променящия се свят, влиянието на новите пазари върху бизнеса и управлението на нововъзникващите рискове. Очакваме в конференцията тази година да се включат около 200 лидери на мнение – представители на администрацията, висши мениджъри, предприемачи, финансови и риск директори на водещи компании в страната, представители на банки и финансови институции, индустриални и браншови организации, НПО и медии.

Поради големите промени, които настъпват в света на търговията и съпътстващото развитие при новите таланти, определихме темата на Седмата годишна конференция по управление на риска да бъде:

„Търговията и промените: нови хора, нови пазари“.

Новите пазари изискват нови хора с нови умения – вероятно millenials? Има и една друга група от нови хора и това са новите политически лидери, които оформят настоящата глобална ситуация.
Какво на практика се случва в световната търговия? Какви са рисковете и как те се отразяват на българските компании? Какви са възможностите, които новите пазари осигуряват – електронна търговия, центрове за върхови постижения? И как да управляваме вълната от нови таланти в тази област? Конференция по управление на риска 2019 цели да предостави информация и отговори на всички тези въпроси.

Такси за конференцията:

– 300 лв. (153 евро) – при ранна регистрация (до 31.03.2019 г.)
– 350 лв. (179 евро) – стандартна регистрация (до 16.04.2019 г.)

Всеки следващ участник от същата фирма ще има 30% отстъпка, таксата за тях ще бъде съответно 210 лв. (107 евро) за ранна регистрация и 245 лв. (125 евро) за стандартна регистрация.

За първа година Кофас организира мастърклас за млади специалисти, който ще се състои по-рано същия ден. За повече информация и заявка за участие:
https://www.facebook.com/events/2213218832272935/

––––––––––––––––––––––––––––––-

The event will take place on April 18, 2019 starting at 12:30 at Hilton Hotel in Sofia and the themes and discussions will be dedicated to the impact of new markets on business and management of emerging risks. We expect about 200 leading opinion leaders in the conference this year – representatives of the administration, senior managers, suppliers, financial and risk directors of leading companies in the country, representatives of banks and financial institutions, industrial and branch organizations, NGOs and media.

Due to the big changes that have occurred in the world of trade and the accompanying development of new talents, we have identified the theme of the 7th Coface Country Risk conference 2019 as:

„Transformation of trade: new people, new markets“

New marketplaces require new people with new skills – maybe millennials? But there are other types of new people – some political leaders that are shaping the current situation globally.
What is actually the situation in the world trade? What are the risks and how do they reflect Bulgarian companies? What are the opportunities that the new marketplaces provide – e-commerce, centers of excellence? And how to manage the wave of the new talents in the sphere? Coface Country Risk Conference 2019 aims to provide insights and answers to all those questions.

Conference fees:

– 300 BGN (153 euro) – early bird registration (till 31.03.2019)
– 350 BGN (179 euro) – standard registration (till 16.04.2019)

Each subsequent participant form the same company will have 30% discount, and the fee for them shall be respectively 210 BGN (107 euro) for early bird registration and 245 BGN (125 euro) for standard registration.

For the first time ever, Coface Bulgaria organizes a masterclass for young professionals, to be held earlier that day. For more information and a request to participate:
https://www.facebook.com/events/2213218832272935/