Семинар „Промени в ЗМИП“

Дата:

17 януари 2020, петък

Час:

09:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На 30 май 2018 г. Европейския парламент и Съвета на ЕС приеха Директива (ЕС) 2018/843 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (т.нар. 5-та Директива). Директивата съдържа нови изисквания, които не са въведени в българското законодателство.

За транспониране на тези изисквания в националното законодателство беше изработен Законопроект за изменение и допълнение на ЗМИП, който беше приет от Народното събрание на второ четене на 14 ноември 2019 г.

Целта на настоящия семинар е да представи ключовите промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Сред основните промени са:

– Разширяване на категориите задължени по закона лица

– Промени по отношение извършването на разширени комплексни проверки

– Промени по отношение идентифицирането на клиенти и проверката на идентификационните данни

– Промени на правилата касаещи действителните собственици

– Промяна в уредбата на разкриването и поддържането на банкови сейфове

– Разширяване на данните, вписвани в регистъра на банковите сметки и сейфове

– Промени по отношение на електронните пари и други платежни инструменти

– Промени по отношение на длъжностите, заемани от видни политически личности

– Промени в обхвата на данните, които националните компетентни органи следва да поддържат за целите на националната оценка на риска

– Други

Във втората част на семинара ще бъдат разгледани и практическите проблеми при прилагането на сега действащия Закон за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за прилагане на ЗМИП, сред които:

– Мерките, които задължените лица трябва да прилагат, за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари

– Организацията и контролът по тяхното изпълнение

– Извършването на комплексна проверка на клиентите

– Отговорностите за събиране и изготвяне на документи и друга информация

– Отговорностите за тяхното съхраняване

– Оценка на риска от изпиране на пари

– Разкриването на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти

– Разкриването на друга информация за целите на закона

Лектор на семинара е:

Адв. ГЕОРГИ ДЕНБОРОВ – експерт в областта на мерките срещу изпиране на пари

Семинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

– Банки и финансови институции

– Застрахователни дружества

– Лизингови дружества

– Инвестиционни посредници и управляващи дружества

– Пенсионноосигурителни дружества

– Счетоводители, одитори и данъчни консултанти

– Нотариуси

– Правни консултанти

– Частни съдебни изпълнители

– Брокери на недвижими имоти

– Търговци на едро

– Възложители на обществени поръчки

– ЮЛ с нестопанска цел

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 18 декември 2019 г. – 195 лв. за един участник и 175 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 18 декември 2019 г. – 245 лв. за един участник и 215 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари, по изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 14 януари 2020 г.