Представяне на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Приключило

14 ноември 2019

София

Представяне на централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП)

Дата:

14 ноември 2019, четвъртък

Час:

9:00 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

От началото на 2020 г. започва поетапното задължително използване на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) при възлагането на обществени поръчки. Познаването на функционалностите на системата е ключово за продължаване участието в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки, както от възложителите, така и от изпълнителите на обществени поръчки.

Националната платформа за електронно възлагане ЦАИС ЕОП обхваща всички етапи от процеса на възлагане, вкл. планиране на нуждите, подготовка, провеждане и приключване на процедурата, сключване на договори и др.

Разработването и внедряването на системата се осъществява по проект, управляван от Агенцията за обществени поръчки и финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Изпълнителят по проекта е Консорциум „ЕОП България“, а в основата на системата е решението на единия от партньорите в консорциума – „Негометрикс България“ ЕООД, за електронно възлагане на обществени поръчки и управление на договори. Системата Negometrix се използва повече от 15 години на европейския пазар от възложители от Холандия, Германия, Белгия, България, Македония и САЩ. Добрите практики и богатият опит в електронното възлагане на обществени поръчки в ЕС от страна на Negometrix са пренесени и доразвити при разработването на българската национална платформа ЦАИС ЕОП.

На 14 ноември, в столичния Парк хотел Витоша, експертите от „Негометрикс България“, с организационната подкрепа на Expert Events, ще представят националната платформа за електронно възлагане на обществени поръчки ЦАИС ЕОП и ще разяснят начина за работа с нея.

Конкретно внимание ще бъде обърнато на:

– Модулите и функционалностите в системата

– Видовете потребители и регистрация

– Създаване, подготовка и обявяване на обществена поръчка от страна на Възложител

– Участието в обществената поръчка като стопански субект

– Създаване и подготовка на оферта

– Подаване на искане за разяснение

– Подаване на оферта

– Отваряне и оценка на подадените оферти

– Работата на оценителната комисия

– Комуникацията с участниците и предоставяне на допълнителна информация

– Отваряне на ценовите предложения и приключване на работата на комисията

– Изборът на изпълнител

Ще бъдат представени и допълнителните функционалности на ЦАИС ЕОП – възможностите за извършване на промени и изменения по публикувани поръчки, особеностите при работа с поръчки с обособени позиции, спецификите при работа с многоетапните обществени поръчки, особеностите при рамковите споразумения, динамичните системи за покупки и квалификационните системи.

Лектори на семинара са:

ЯНКО КОСТАДИНОВ – управител на „Негометрикс България“ ЕООД. Лектор и експерт по електронни обществени поръчки с над 10-годишен опит в обучение на крайни потребители за работа с платформата Negometrix.

ЕВГЕНИЯ ТАКЕВА – бизнес анализатор в „Негометрикс България“ ЕООД. Експерт по възлагане на обществени поръчки с над 10-години опит като публичен възложител, вкл. електронно възлагане. В последните 4 години главен приложен администратор на Системата за електронно възлагане на обществени поръчки (СЕВОП) на Централния орган за покупки към Министерството на финансите.

Такси за участие в семинара:

225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Местата за участие в представянето са ограничени! Заявките за участие ще бъдат изпълнявани по реда на подаването им!

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение за работа с ЦАИС ЕОП.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 8 ноември 2019 г.