Практически уебинар: „Изготвяне и актуализиране на собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП“

Приключило

7 април 2020

Online

Практически уебинар: „Изготвяне и актуализиране на собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП“

Дата:

7 април 2020, вторник

Час:

14:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

АЛСАС, 0898 92 94 02, E-Mail

Организатори:

АЛСАС ООД

За събитието

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА:

Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в уеб базиран семинар на тема: “Изготвяне и актуализиране на собствена оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП и вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП”, насочен към задължените по закона лица.

На 09.01.2020 г. на интернет страницата на ДАНС беше публикувано резюме на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (НОР). Съгласно § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), задължените лица по чл. 4 от ЗМИП, следва да актуализират собствените си оценки на риска по чл. 98 от ЗМИП и приведат вътрешните си правила по чл. 101 от ЗМИП в съответствие с резултатите от Националната оценка на риска в срок до 6 месеца от тази дата.

На уебинара ще бъдат представени основните моменти и етапите при изготвянето на индивидуалните оценки на риска и вътрешните правила по чл. 101 от ЗМИП. Тези практически съвети имат за цел да подпомогнат задължените по ЗМИП лица в изготвянето и актуализирането на индивидуалните им оценки на риска и вътрешните им правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм.

 

ПРОГРАМА НА УЕБИНАРА:

Панел 1. Изготвяне и актуализиране на собствена Оценка на риска по чл. 98 от ЗМИП

Съставяне на въпросник и попълването му от задълженото лице по чл. 4 от ЗМИП
Изграждане на собствена матрица за оценка на риска
Обобщаване на резултатите и определяне степента на риск

Панел 2. Изготвяне и актуализиране на Вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП

Примерна структура на вътрешните правила
Изготвяне на вътрешни правила съобразени с индивидуалната оценка на риска при задължените лица. Примерно съдържание.

Панел 3. Дискутиране на зададени, от участниците, въпроси по време на уебинара

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН УЕБИНАРА:

Уебинарът е насочен към всички задължени по ЗМИП лица:

Банки и финансови институции
Инвестиционни посредници и управляващи дружества
Застрахователни дружества
Лизингови дружества
Пенсионноосигурителни дружества
Счетоводители, одитори и данъчни консултанти
Нотариуси и частни съдебни изпълнители
Правни консултанти
Брокери на недвижими имоти
Търговци на едро
Търговците на оръжие, петрол и петролни продукти
Организаторите на хазартни игри
Възложители на обществени поръчки
Професионалните спортни клубове
Юридически лица с нестопанска цел
Други

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ В УЕБИНАРА:

Таксата за участие е 75 лв. без ДДС (90 лв. с ДДС) за един участник и 65 лв. без ДДС (78 лв. с ДДС) за участник при двама или повече участници от една организация.

Специална отстъпка: при регистрация до 23 март 2020 г., получавате 10 лв. отстъпка от горепосочените такси.

 

СЕРТИФИЦИРАНЕ:

На всички участници в уебинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение по превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризъм, във връзка с изискванията на чл. 101, ал. 11 от ЗМИП!

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА:

Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон.
Инсталирано приложение Zoom (при отваряне на поканата с линка към уебинара, програмата автоматично ще Ви предложи инсталация на Zoom, ако все още не е налична. Инсталацията изисква по-малко от 10Mb дисково пространство, става за по-малко от минута и е налична за всички операционни системи).
Работещи слушалки, тонколони или вградено аудио.

РЕГИСТРАЦИЯ:

Регистрация за участие може да направите, като попълните регистрационната форма, на нашата интернет страница alsas.net, в подраздел „Предстоящи семинари“, на раздел „Семинари и обучения“ на адрес: https://alsas.net/услуги/семинари-и-обучения/предстоящи-семинари/. Трябва да изберете конкретният уебинар, като след потвърждение от страна на АЛСАС ООД за регистрацията Ви за уебинара, в срок до три работни дни, трябва да заплатите съответната такса за участие описана по-горе, по банков път, както следва:

Получател: АЛСАС ООД

ЕИК: 204951773

Банка: “Юробанк България” АД (Пощенска банка)

BIC: BPBIBGSF

IBAN: BG77 BPBI 7940 1086 6347 02

 

Покана с линк към платформата ще бъде получен ден преди провеждането на уебинара, на посочения от Вас имейл.

Срокът за регистрация за участие в уебинара е до 05.04.2020 г., включително.

Моля, да имате предвид, че тъй като местата са ограничени, предвид техническия капацитета на платформата, регистрациите ще бъдат правени по реда на постъпване на заявките. При достигане на техническия капацитет на платформата, заявки за уебинара НЯМА да бъдат приемани, независимо дали са получени преди крайния срок за записване.