Семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Приключило

14 януари 2020

София

Семинар „ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ В ПРОЦЕСА ПО ВЪЗЛАГАНЕ. РАБОТА С ЦАИС ЕОП“

Дата:

14 януари 2020, вторник

Час:

09:00 - 15:30

Достъп:

Такса участие

Място:

ВИТОША Парк Хотел, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

EXPERT EVENTS

За събитието

На семинара ще бъдат разгледани обстойно последните промени в Закона за обществените поръчки приети на първо четене от Народното събрание на 21 ноември 2019 г.

Специално внимание ще бъде обърнато на промените свързани с:

– Определянето на прогнозната стойност на поръчката

– Решението за откриване на процедура и новите задълженията при публикация в РОП

– Съдържанието на Профила на купувача

– Изискванията към участниците и мерките за доказване на надеждност

– Подизпълнителите и режима на третите лица

– Създаването на методика за оценка на офертите

– Провеждането на открита процедура и публично състезание

– Квалификационните системи

– Събирането на оферти с обява и поканата до определени лица

– Издаването на решение за класиране и избор на изпълнител

– Сключването и изменението на договор за обществена поръчка

– Основанията за отстраняване на участник в процедурата

– Основанията за прекратяване на процедурата

На семинара ще бъдат разяснени регистрацията, различните модули и начина на работа с Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Конкретно ще бъдат разгледани: приложното поле на задължението за ползване на платформата, обособяването на електронна преписка за възлагане, подаването на документи чрез платформата, работата на комисията и разглеждането и оценка офертите, комуникацията с участниците.

Лектор на семинара е:

ЦВЕТЕЛИНА ВАСИЛЕВА – юрист, експерт по обществени поръчки

Такси за участие в семинара:

При регистрация до 16 декември 2019 г. – 185 лв. за един участник и 165 лв. за участник при двама или повече участници

При регистрация след 16 декември 2019 г. – 225 лв. за един участник и 195 лв. за участник при двама или повече участници

(върху посочените цени ще бъде начислен ДДС).

Таксата за участие включва: лекционни и презентационни материали по посочените теми, консултации с лектора, възможност за разглеждане и решаване на собствени казуси, обяд в ресторанта на хотел “Парк хотел Витоша”, 2 кафе-паузи, помощни принадлежности.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато специализирано обучение в областта на обществените поръчки.

Срокът за регистрация за участие в семинара е до 9 януари 2020 г.