Обучение „Прилагане на СИДДО – възможно ли е освобождаване от данък при източника“

Приключило

20 - 21 сеп. 2018

София

Обучение „Прилагане на СИДДО – възможно ли е освобождаване от данък при източника“

Дата:

20 - 21 сеп. 2018, четвъртък - петък

Час:

09.30 - 17.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

4 – 5 октомври 2018 г., 9.30 – 17.00 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР,  ул. „Люлин планина” № 33 а

Лектори: Иван Антонов, Георги Денборов

Програма на семинара:

 1. Същност на СИДДО. Видове доходи, регулирани от СИДДО. Връзка между СИДДО и вътрешното законодателство. Ще можете да:
  – разграничавате активен и пасивен доход, данъчното облагане при източника и данъчно облагане на местното лице, разликата между юридическо и икномическо двойно облагане;
  – прилагате СИДДО, разбирайки техните основни принципи за разпределяне на правото да се обложи и праговете за облагане при източника;
  – разберете механизма на методите за избягване на двойното данъчно облагане.
 2. Метод на данъчния кредит и метод на освобождаването с прогресия.
  Релация между понятието на СИДДО за местно лице и това на националното законодателство за данъчно задължено лице. Ще можете да:
  – разберете значението на концепцията за местно лице като свързващ фактор между данъкоплатеца и националната данъчна система;
  – оцените различните начини, по които българските СИДДО определят кога едно физическо лице и кога едно юридическо е местно лице на България;
  – определите ключовите фактори при определянето на това дали едно лице е местно или не при прилагането на останалите разпоредби на СИДДО.
 3. Място на стопанска дейност по вътрешното законодателство и съгласно СИДДО. Ще можете да:
  – определяте значението на концепцията за място на стопанска дейност (МСД);
  – идентифицирате разнообразието от начини, по които държавите определят еквивалентни понятия за МСД във вътрешните си законодателства и да оценявате тяхното значение при планираната от вас трансакция;
  – категоризирате различните видове МСД, приложими в различните СИДДО;
  – определите дали трансграничните бизнес дейности на едно предприятие представляват МСД;
  – идентифицирате последствията от намирането на МСД.
 4. Облагане на доходи от полагане на наемен труд. Ще можете да определите:
  – какви основни правила са залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд на чуждестранни лица;
  – какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходите от наемен труд при:краткосрочно командироване;
  – договори за наемане на персонал;
  – международен транспорт.
  – как взаимодейства СИДДО с разпоредбата на т. 26, б. “е” от § 1 от ДР на ЗДДФЛ при облагане на чуждестранни физически лица;
  – какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на възнаграждения по договори за управление и контрол;
  – какви са особеностите, залегнали в СИДДО при облагане на доходи на лица, упражняващи свободна професия.
 5. Пасивни доходи и СИДДО. 
  Какво значи “пасивни доходи”.
  Какво е третирането на доходи от недвижима собственост според българското законодателство и правилaтa за облагане, заложени в СИДДО.
  Как се облагат доходите от дивиденти. Понятие „дивидент“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от дивиденти. Казуси.
  Как се облагат доходите от лихви. Понятие „лихви“ по СИДДО. Условия за редуцирано облагане на доходите от лихви. Преквалифициране на доходите от лихви в дивиденти в специфични случаи. Казуси.
  Как се облагат доходите от авторските и лицензионните възнаграждения. Елементи на дефиницията на авторски и лицензионни възнаграждения. Условия за редуцирано облагане на авторските и лицензионните възнаграждения. Казуси.
 6. Печалби от стопанска дейност. Ще можете да:
  – разбирате значението на клаузата за печалби от стопанска дейност в данъчните договори и как са разпределени правилата за облагането им между България и останалите юрисдикции;
  – прилагате различните подходи, които държавите могат да предприемат при облагане на печалбите на МСД на българско предприятие, формирано в чужда юрисдикция;
  – определяте областите на потенциални затруднения във връзка с третирането на вътрешните сделки между МСД и други части на дадено предприятие;
  – разграничавате последните развития по отношение на определянето на печалби от стопанска дейност, реализирани от МСД и от дъщерно дружество.
 7. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби и прилагане на BEPS мерките. Ще можете да:
  – разбирате същността на Многостранната конвенция (MLI) и взаимодействието й с данъчните спогодби
  – разграничавате различните промени, които Многостранната конвенция ще направи в съществуващите СИДДО.

Участниците в обучението получават сертификат за участие.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 390 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, кафе-паузи и вкусни обяди – кетъринг “Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.