Обучение „GDPR – начало, настояще и бъдеще! Добрите практики в областта на защита на личните данни“

Приключило

12 март 2020

Пловдив

Обучение „GDPR – начало, настояще и бъдеще! Добрите практики в областта на защита на личните данни“

Дата:

12 март 2020, четвъртък

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Входен билет

Място:

Парк Хотел Пловдив, зала "Улпия", Пловдив, бул. Санкт Петербург № 38

Връзки:

facebook

За контакти:

Валентина Кекева, 0887436734, E-Mail

Организатори:

Валдин ООД

За събитието

Предлагаме Ви да се включите в еднодневно обучение с лектор Константин Иванов експерт в областта на Защита на личните данни и юридически консултант на „Валдин“ ООД.

Константин Иванов е завършил Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Право“.

Притежава над 6–годишен професионален опит в предоставянето на юридически консултации на физически и юридически лица в областта на защита на личните данни, вещното, облигационното, административното и търговското право.

Успешно е консултирал редица български и международни компании с различни сфери на дейност: производство, търговия и продажби на движими и недвижими вещи, консултантски компании, организации с нестопанска цел, образователни и учебни центрове, счетоводни, транспортни и спедиторски дружества и др. относно спазване на регулационната рамка по отношение на личните данни.

Той има значителен опит като лектор в корпоративни обучения в областта на защита на личните данни.

Участвал е като ръководител екип в разнообразни проекти по първоначален анализ, внедряване и последващо имплементиране на организационните и технически мерки по защита на лични данни, съобразно дейността на дружеството, чрез изготвяне на относимия пакет от документи (вътрешни политики, процедури, документи към тях, обучение на персонала и др.) и съответните технически мерки, съобразени с изискванията на Общия регламент за защита на данните на ЕС (GDPR) и последните промени в Закона за защита на лични данни, влезнали в сила от 26.02.2019 г.

Обучението е подходящо за: мениджъри висше управленско ниво, управители на компании, мениджъри човешки ресурси, специалисти човешки ресурси, служители ангажирани с обработка на лични данни и физически лица, субекти на лични данни.

Ще имате възможността да си отговорите на въпроси относно – правилно ли сме внедрили организационни мерки за защита на лични данни, технологично отговаряме ли на изискванията, имаме ли някакви пропуски, трябва ли да поддържаме регистър на дейностите по обработване на лични данни, какви са основните задължения на длъжностното лице по защита на лични данни и кои дружества са задължени да имат такова лице, неговата роля, както и какви са новите изисквания и способи за доказване в съответствие с GDPR/ОРЗД и действащото българско законодателство и др.

Използвали сме интерактивен подход при структуриране на обучението, с цел да получите максимална удовлетвореност като ще имате възможност да се запознаете с добри практики в защита на личните данни и да зададете свои въпроси в дискусията с останалите участници.

Част от темите, които ще бъдат дискутирани:

  • Защита на личните данни – изисквания в областта преди и след приемане и обнародване на Общият Регламент на ЕС за защита на личните данни /GDPR и ЗЗЛД; 

  • Основни термини, принципи, права и задължения при обработката на лични данни; 

  • Отговорности и санкции на администратора; 

  • Новите тенденции и добрите практики по отношение защита на личните данни; 

  • Теоретико-практична дискусия с участниците в обучението.

Дата: 12.03.2020 г.

Място на провеждане: Парк Хотел Пловдив

Времетраене: 9.30 – 16.30 ч.

Цена: 169 лв. (в цената са  вкл. лекции, консултации, учебни материали в електронен вид, две кафе паузи, удостоверение за участие в обучение)

За регистрация: https://www.facebook.com/events/446990516206428/ или info@valdin.org

За въпроси и доп. информация:

e-mail: info@valdin.org

tel:        0887 436734

Екипът на Валдин ООД