Общо събрание на БАУХ

Приключило

16 март 2018

София

Общо събрание на БАУХ

Дата:

16 март 2018, петък

Час:

14:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“, София, ул. Лъчезар Станчев № 5

За контакти:

E-Mail

За събитието

Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация за управление на хора – БАУХ“ – София, свиква годишно общо събрание на членовете на сдружението на 16.03.2018 г. в 14 ч. в София, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 3, зала „Запад“ (ул. Лъчезар Станчев № 5)

Дневен ред:

1. отчет за дейността на управителния съвет на сдружението през 2017 г.;
2. доклад на контролния съвет на сдружението за финансовото състояние на сдружението през 2017 г.;
3. освобождаване от длъжност и от отговорност за дейността на член на управителния съвет на сдружението;
4. избор на нов член на управителния съвет на сдружението на мястото на освободения;
5. попълване състава на Сертификационния съвет на БАУХ;
6. приемане на Етичен кодекс на сдружението и избор на членове на Комисия по професионална етика към БАУХ;
7. приемане на план-програма и бюджет за 2018 г.;
8. разни.

Поканата е публикувана в Държавен вестник, бр. 102, 22.12.2017 г.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението при липса на кворум събранието ще се проведе на същото място при същия дневен ред 30 минути по-късно от първоначално обявения час независимо от броя на представените членове.

Всички представители на корпоративни членове на асоциацията е необходимо да носят със себе си пълномощно от официалния представляващ организацията, освен ако самите те не са това лице.