Международна конференция на тема „Балканите и Европа между интеграцията и партикуларизма: предизвикателства и перспективи УНСС

Приключило

25 - 26 окт. 2018

София

Дата:

25 - 26 окт. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Кандидатстване

Място:

УНСС, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

УНСС

За събитието

Проблематиката, обвързваща в различни ракурси Балканите и Европа, оправдано продължава да привлича вниманието на изследователи, експерти и политици. И географски, и исторически, и културно, Балканите са тази гранична зона, която е „Европа, но не съвсем“, където се срещат и сблъскват Изтока и Запада, Севера и Юга. Поетичната метафора за Балканите като кръстопът в нейните пространствени, цивилизационно-културологични, темпорални, (гео)политически и икономически измерения неедноз- начно съотнася и свързва региона с Европа. Тази особена позиция на Балканите обуславя и обяснява спецификите на евроинтеграционните процеси, протичащи през последния четвърт век в региона.

Темата на конференцията е актуална и значима не само поради приключилото преди няколко месеца българско председателство на Съвета на ЕС с фокус върху евроинтеграционните процеси на държавите от Западните Балканите като един от обявените му приоритети. Въпросът за връзката и про- тивопоставянето между частното и общото, между партикуларното и универсалното е централен за по- литическата теория и практика, а оттук и за разбирането на международната политика и международни- те отношения. Европа исторически представлява арена на сблъсък и преплитане на партикуларистични и интеграционни тенденции между утвърждаването на отделната част или единица (била тя група, реги- он или държава), от една страна и търсене на общото и свързаността между различните части, от друга. През последните десетилетия проявленията на тази дихотомия се активизират и стават все по-видими. В този по-общ контекст на идеи, ценности, процеси и тенденции се поставя и разглежда въпроса за акту- алното състояние и бъдещето на държавите от Западните Балкани и тяхната европейска интеграция.

 Интеграционният потенциал на ЕС (28-1) и „умората от разширяването“
 Етнополитики и интеграция: измерения, модели и резултати в страните от ЕС и от Западните Балка- ни
 Партикуларизма в ЕС между Брекзит, Каталуния и Орбан
Резултати от председателството на България и евроинтеграционните перспективи на Западните Бал- кани
 „Умората на чакащите“ – евроскептицизъм в страните от Западните Балкани
 От “Турция в ЕС“ към „Турция и ЕС“: отвъд политическото говорене
 Двустранните отношения на Балканите: между историческата митология и прагматизма
Заинтересованите от темата на конференцията изследователи, анализатори, докторанти и сту- денти могат да участват с доклад или да представят резултати от научно изследване в някои от следните тематични области:

 Икономическата логика на разширяването срещу политически партикуларизъм: различават ли се Балканите от останалата част на Европа?
 Сътрудничество и свързаност на Балканите: проекти и реалности
 Демократичен дефицит и върховенство на закона: балканските и европейски измерения

 Линии на обединение и линии на разделение: корупция и трафиканство като балкански/европейски проблем