Международен енергиен форум 2018

Приключило

26 - 29 юни 2018

Варна

Международен енергиен форум 2018

Дата:

26 - 29 юни 2018, вторник - петък

Час:

16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, Варна, Курорт „Св. Св. Константин и Елена”

За контакти:

E-Mail

За събитието

ТЕМАТИКА НА ФОРУМА:

–  Стратегически и структурни проблеми на енергети- ката;
–  Прогнозиране и оценка на риска;
–  Приватизация и либерализация, маркетинг, зако- нодателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор – електроцентрали, електропре- носни, топлофикационни и газоснабдителни систе- ми и др.;
–  Ново строителство и модернизация на централи;
–  Конвенционални електроцентрали;
–  Ядрени електроцентрали;
–  Комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи;
–  Газоснабдяване;
–  Рехабилитация на енергийни съоръжения;
–  Проблеми по опазване на околната среда;
–  Електроенергийни мрежи и системи;
– Ефективно използване на енергията;

– Възобновяеми енергийни източници: водно елек- трически централи, биомаси, слънчева енергия, геотермални източници, битови и промишлени от- падъци и др.;

– Децентрализирани енергийни системи;

– Изследователска, проектантска и внедрителска дей- ност;

– Контрол, автоматизация и измервателна техника на топлинни и електроенергийни процеси;

– Светлина и светлинни технологии;
– Водородна енергетика;
– Качество на електрическата енергия;
– Енергийно и светлотехническо образование.

В традиционния вече ФОРУМ участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност у нас и в бъдеще.

Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна дискусия за всички партньори в енергийния сектор – държавни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.

Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.