Курс „Международни стандарти за финансови отчети“

Приключило

22 окт. - 30 Ное. 2018

София

Курс „Международни стандарти за финансови отчети“

Дата:

22 окт. - 30 Ное. 2018, понеделник - петък

Час:

10.00 - 17.15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9525854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

5 – ДНЕВЕН КУРС В ДВА МОДУЛА

22 – 24 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – I модул
29 – 30 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 ч. – II модул
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектори: Катя Драгийска, регистриран одитор, доц. д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор

22 октомври 10.00 – 17.15 ч. Лектор Катя Драгийска – МСС 16 – Имоти, машини и съоръжения; МСС 38 – Нематериални активи; МСС 40 – Инвестиционни имоти; МСФО 5 – Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности; МСС 36 – Обезценка на активи; МСС 37 – Провизии, условни пасиви и условни активи; МСС 23 – Разходи по заеми.

23 октомври 10.00 – 17.15 ч. Лектор Катя Драгийска: МСС 2 – Материални запаси; МСФО 15 – Приходи от договори с клиенти; МСС 12 – Данъци върху дохода; МСС 17 – Лизинг

24 октомври 10.00 – 17.15 ч. Лектор Бойка Брезоева: МСС 32 – Финансови инструменти: представяне; МСФО 9 –  Финансови инструменти; МСФО 7 – Финансови инструменти: оповестяване; МСФО 13 – Оценяване по справедлива стойност; МСС 34 – Междинно финансово отчитане.

29 ноември 10.00 – 17.15 ч. Лектор Бойка Брезоева: МСФО 3 – Бизнескомбинации; МСФО 10 – Консолидирани финансови отчети; МСС 28 – Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия; МСФО 2 – Плащане на базата на акции; МСС 33 – Нетна печалба на акция.

30 ноември 10.00 – 17.15 ч. Лектор Катя Драгийска: МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата, и оповестяване на държавна помощ; МСС 8  –  Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки; МСС 10 – Събития след края на отчетния период; МСС 1 – Представяне на финансови отчети; МСС 7 – Отчети за паричните потоци; МСФО 11 – Съвместни предприятия.

Цена 880 лв. без ДДС. Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF
В цената са включени материали, кафе паузи и обяди – кетъринг
„Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.