Курс „Лидерство и управление на конфликти“

Приключило

12 - 13 окт. 2017

София

Курс „Лидерство и управление на конфликти“

Дата:

12 - 13 окт. 2017, четвъртък - петък

Час:

10.00

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала Китов център, София, ул. „Люлин планина” № 33 а

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854, E-Mail

Организатори:

Китов център

За събитието

Курсът е базиран на няколко основни тези:

ЧОВЕКЪТ Е КОНФЛИКТНО СЪЩЕСТВО

Идеята за безконфликтен свят е фикция, защото биологичните и социалните фактори, които определят човешкия характер и човешките отношения предпоставят сблъсъци. Същевременно, конфликтите не са толкова функция на вродени човешки недостатъци и природна „лошотия“, колкото на неумение да се предодоляват различията между хората, които съществуват априори.

РАБОТАТА С ХОРА Е ЗА ПРЕДПОЧИТАНЕ ПРЕД РАБОТАТА СРЕЩУ ТЯХ

Малцина са тези, които истински желаят да „спечелят“ за сметка на другите, защото знаят, че тези „победи“ са нетрайни. Всеки би предпочел да има повече „партньори“, отколкото „врагове. Всъщност, повечето хора биха предпочели да разрешат конфликта, в който са попаднали, ако могат и знаят как да запазят достойнството и интересите си.

НАЙ ДОБРОТО СРЕДСТВО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ СИ ОСТАВА ДИАЛОГА

Повечето конфликти в личния и професионалния живот могат да се избегнат и уредят по пътя на диалога. Уменията за ефективен диалог в конфликтна ситуация не са “панацея”, но помагат да се намали случайността и нетрайните резултати. В същото време увеличават шанса да се постигат устойчиви решения, които страните намират за приемливи и изпълними.

ЕФЕКТИВНИЯТ ЛИДЕР ЗНАЕ, ЧЕ КОНФЛИКТИТЕ СА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ, ОТКОЛКОТО ПРОБЛЕМИ!

Всеки, който е поемал „диригетската палка“ в една организация или един екип е наясно, че след всеки конфликт следва промяна. В този смисъл конфликтите са най-надеждния „симптом“ за процесите, които съпътстват „придвижването“ към определена цел. Дали това „движение“ ще се превърне в развитие и усъвършенстване или в просто в промяна, която трабва да приемем разграничава ефективното от неефективното лидерство.

Предназначение на курса:

Среден и висш ръководен персонал на големи бизнес структури;
Управители на малки и средни компании;
Ръководители на компании в процес на разрастване;
Специалисти по човешки ресурси.

В резюме, курсът е прагматично ориентиран към реалните нужди на всички участници, чиито професионални и служебни функции и задължения налагат сравнително често да управляват или да посредничат при решаването на междуличностни и междугрупови спорове и конфликти. Те могат да възникват както във вътрешнофирменото пространство, така и при взаимодействие с външни партньори и контрагенти. Тематичното съдържание на програмата би заинтригувало и специалисти, които са ангажирани с преговорни процеси и обезпечаване на доверителни и надеждни бизнес контакти и връзки.

Цели на обучението:

Повишаване на базисната компетентност в теориите за конфликта;
Запознаване с принципите за системен анализ на конфликтна ситуация;
Развиване на рефлексията към индивидуалните модели на поведение в конфликтна ситуация и подобряване на личната ефективност;
Разбиране за ролята на управлението на конфликтите като стратегически ресурс на лидера в осъществяването на ефективното развитие на организацията ;
Осмислянето на влиянието, което имат различните идеи, подходи и действия на лидера върху динамиката на деловия живот и организационната култура;
Усвояване на умения за посредничество и управление на конфликти
Развиване на умения за прилагане на алтернативни стратегии за неутрализиране на конфликтно развитие на преговори
Кризисни умения за интервенция в усложнени конфликтни ситуации.

Интерактивният метод на обучение:

Програмата включва обстойно теоретично изложение, тематични и сюжетно-ролеви упражнения и симулации, както и самооценъчни въпросници за преценка на индивидуалните качества. Тя е насочена към изграждането на система от практически умения за самоконтрол, модериране и ефективно разрешаване на реални конфликтни и проблемни ситуации. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

Специално внимание:

Техники за самоконтрол и асертивно поведение
Методи за неутрализиране на агресивни действия
Вътрешно-групови конфликти

Основни теми – съдържание:

Теория и типология на конфликтите в бизнеса;
Ключови лидерски компетенции на ефективното управление на конфликти;
Структура на процеса на управление на конфликти;
Посредничество в конфликтни ситуации;
Стратегии за модериране и способи за въздействие върху позициите и нагласите на конфликтуващите страни;
Умения и техники за работа в условията на конфликтни преговори;
Вътрешно-групови конфликти. Латентни и явни процеси. Мерки за преодоляване.

Практически занятия:

Сюжетно-ролеви казуси
Заснемане и анализ на практическите упражнения
Индивидуална обратна връзка за участниците
Биофийдбек методи за контрол на психо-физиологичните процеси в конфликтни ситуации /участниците ще имат уникална възможност да използват специална апаратура за трениране на умения за самоконтрол по методиката на биологичната обратна връзка/

Участниците в обучението получават сертификат

Китов Център гарантира винаги високо качество.

Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.

Ефективни обучения в малки групи.

Цена 360 лева без ДДС

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

В цената са включени материали, кафе-паузи и обяд – кетъринг „Матти Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.