Обучение „ISO 31000:2018 – Управление на риска. Принципи и указания“

Приключило

9 септември 2021

Online

Обучение „ISO 31000:2018 – Управление на риска. Принципи и указания“

Дата:

9 септември 2021, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882 62 60 60, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Международният стандарт ISO 31000 е пълно ръководство за определяне и управление на рисковете за бизнеса и за обществото

Обучението е подходящо за:

 • ръководители на организации;
 • представители на ръководството;
 • одитори „от втора страна“;
 • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
 • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
 • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Цели на семинара са:

 • да представи принципите и организационната основа за управление на рискове;
 • да разтълкува значението на ползваните в стандарта термини;
 • да коментира указанията за идентифициране, анализиране и оценяване на рискове;
 • да даде представа за опции и стратегии при избор на въздействия, които променят рисковете;
 • да обясни значението на дейностите по наблюдения и прегледи на ефекта от избраните въздействия.

ISO 31000:2009:

 • позволява да се разработят и приложат адекватни решения за управление на конкретни рискове;
 • насочва към действия срещу рисковете във всички звена на организацията;
 • препоръчва интегриране на управлението на рисковете към общия процес на управление;
 • набляга на усилията за постигане и поддържане на ефикасност и търсене на подобрения;
 • дава основа за възпитаване на култура на отношение към рисковете.

КРАТЪК ТЕМАТИЧЕН ПЛАН:

 • Въведение (понятие за риск, процеси на управление – дейности и диаграми).
 • Ключови термини и определения (коментар на някои ключови термини и определения).
 • Принципи за ефикасно управление на риска (пояснения за смисъла на принципите за управление на рискове, ефикасност при управление на рискове чрез работно прилагане на принципите).
 • Организационна рамка (съставни части и взаимовръзка на организационната рамка, организационна рамка – разработка, внедряване, наблюдения/прегледи, подобряване).
 • Процес на управление (процес на управление на риска – диаграма, обмен на информация и консултиране, установяване на обстоятелства, оценяване на риска – етапи, въздействие върху рискове – тактики и реализации, наблюдение и преглед, записи и проследяване).
 • Приложение А и други източници (анализ на приложение А на ISO 31000, източници на допълнителна информация).