Семинар „Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2020 г. Предстоящи промени – 2021 г.“

Дата:

21 декември 2020, понеделник

Час:

09:30 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

хотел Вега, зала ВЕГА, Русе, ул. Александровска 48

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар на 21.12.2020 г. в гр. РУСЕ на тема

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2020 г. Предстоящи промени – 2021 г.
Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

начало 9,30 ч.

Русе, хотел Вега, ул. Александровска 48, зала ВЕГА

ТЕМИ:

I. ЗКПО през 2020 г.:

Данъчно третиране на разходи за ремонт, подобрение или изграждане на инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Промени в регулирането на слабата капитализация
Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък
Данъчно регулиране при трансфери на активи/дейности между част на едно предприятие, разположена в страната и друга част на същото предприятие, разположена извън страната
Хибридни несъответствия
Други промени

II. ЗКПО и кризисното законодателство:

Данъчно третиране при промяна в наемните отношения и други търговски взаимоотношения
Промяна в МСФО 16 „Лизинг“ през 2020 г. и данъчното й регулиране
Данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС
Данъчно третиране при обезценяване на активи
Други

III. Подготовка за годишното данъчно приключване на 2020 г.:

Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи, други)
Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС, сделки на регулиран пазар)
Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС
разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост
Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
Пренасяне на данъчна загуба
Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти
Данък върху разходите
Други

IV. Други въпроси по прилагане на счетоводното законодателство и предстоящи промени от 2021 г.

Обучението включва лекции 9,30 – 16,30 ч., две кафе паузи, материал, сертификат по заявка

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24 ч. ще получите отговор – потвърждение и проформа фактура с информация за извършване на плащането.

За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА  ЦЕНА  ДО 20.11.2020 г. за един участник: 120 лв. без ДДС / 144 лв. с ДДС

( цената е валидна при плащане до 20.11.2020 г.)

ЦЕНА за участие след 20.11.2020 г.: 150 лв. без ДДС /180 лв. с ДДС/ за един участник

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

140 лв. без ДДС /168 лв. с ДДС/

Поради санитарните изискванията за осигуряване на дистанция между участниците, капацитетът на залите е намален с 50% и местата се запълват по реда на плащане, а не на записване!!!

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.

Краен срок за записване и плащане: 15.12.2020 г. при наличие на останали свободни места!

РАЗПЛАЩАТЕЛНА ПОЛИТИКА и АНУЛАЦИИ
Всички такси за обучения се заплащат само по банков път!!!
За валидно се смята записване, по което е постъпило плащане по банкова сметка до указания краен срок.
Ако записването е извършено преди крайния срок за ранно записване и плащане, но плащането не е постъпило до изтичането му, то се дължи по-високата цена!!!
При отказ от участие в обучение до пет работни дни преди датата на обучението, се удържат 50 лв. от внесената сума за такса и останалата част се възстановява обратно на наредителя.
При отказ от участие в обучение в период по-малък от пет работни дни преди датата на обучение, се удържа 50% от внесената такса и останалата част от сумата се възстановява на наредителя.
При анулация в деня преди семинара, в деня на семинара или неявяване – заплатената такса не се възстановява и не се компенсира с друго участие!!!
Всички анулации се извършват в писмена форма на e-mail magisterd@abv.bg
Организаторите не носят отговорност за транспортни и други разходи на участниците, които не са включени изрично в цената на обучението!!!
Обучения могат да се отменят или отлагат при заболяване на лектор или други непредвидени форсмажорни обстоятелства, за които организаторите нямат вина.

Информация за лектора:

Димитър Войнов притежава експертен опит в областта на данъчното облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2000 г. до 2011 г. е експерт в дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, като взима активно участие в:
разработването на проекта на Закон за корпоративното подоходно облагане и последващите законопроекти за изменение и допълнение на закона;
процеса на въвеждане в националното законодателство на европейското право в областта на преките данъци и счетоводството;
изготвянето на указания и становища по прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане и счетоводното законодателство;
работни срещи на международно и национално ниво в областта на корпоративното подоходно облагане.
В периода от 2011 г. до ноември 2016 г. е преподавател в НАП, където провежда обучения в областта на данъчното и счетоводното законодателство. Номиниран е за служител на годината на Централно управление на НАП за 2012 г.
От ноември 2016 г. работи на свободна практика като лектор, данъчен експерт и консултант в областта на корпоративното подоходно облагане и счетоводството.
Има редица публикации в областта на преките данъци и счетоводството.