Форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“

Приключило

11 декември 2017

Бургас

Форум „Програма Конкурентоспособност и инвестиции“

Дата:

11 декември 2017, понеделник

Час:

11:00 - 15:30

Достъп:

Свободен

Място:

Гранд хотел и СПА Проморец, зала Ахело, Бургас

За контакти:

E-Mail

За събитието

В последният месец от 2017 г., Конфедерацията на работодателите и индустриалците – Бургас, съвместно с Индустриален и логистичен парк Бургас и ИКТ Клъстер Бургас, ви отправя покана – за участие в „Форум Програма Конкурентоспособност и инвестиции“.

Събитието дава ексклузивна възможност за:

1. Интеракция, обмяна на контакти и висока полезност и информираност,
2. Възможните опции за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове и в частност изключително успешната Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,
3. Потенциалните възможности за привличане на инвестиции на регионално, национално и международно ниво чрез използване потенциала на Българската агенция за инвестиции.

Форумът ще открие г-н Александър Манолев – заместник-министър на икономиката на Република България.

На „Форум Програма Конкурентоспособност и инвестиции “ 2017 Българската агенция за инвестиции (БАИ) ще има своето официално представяне в Бургас. Структурата ще презентира лично г-н Стамен Янев – изпълнителен директор на БАИ. Той ще предостави информация за услугите, дейността, съдействието предлагани от институцията, която ръководи, данни за възможностите за инвестиции в България и иновативни подходи за привличане на потенциални инвеститори. Г-н Янев ще запознае аудиторията и със спецификите на процеса за сертифициране на инвестиционни проекти съгласно Закона за насърчаване на инвестициите и последващото им успешно реализиране. Налице е и възможност за съдействие от страна на БАИ с оглед осигуряване на контакт с други чуждестранни агенции за инвестиции.

Възможности за ползване на привилегии за Инвестиции клас А и клас Б:

1. Съкратени срокове за административно обслужване и индивидуално административно обслужване (клас А)
2. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс и финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура
3. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект

„Форум Програма Конкурентоспособност и инвестиции“ 2017 ще представи и възможностите за финансиране на бизнеса по Европейските структурни фондове. По тази линия, презентатор е представител на Министерството на икономиката. Ще имате възможност да се запознаете с Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., възможностите за тяхното комбиниране и опростената система за изпълнението им, която обхваща оптимизирани правила за прилагане и възможността бенефициентите да извършват всички административни стъпки по електронен път.

Резултати от (ОПИК) 2014-2020:

1. Ще бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти.
2. Ще се увеличи делът на иновативните предприятия и чрез мерки за енергийна ефективност ще се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на българската икономика.
3. Общият бюджет на ОП Иновации и Конкурентоспособност (ОПИК) 2014-2020 за финансиране на предприятия е в размер на 1,39 млрд. евро, като финансирането от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) е близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета),а националното съфинансиране се равнява на 209 млн. евро (15% от бюджета).

Специално внимание ще бъде обърнато на Оперативна програма „Инвестиции и конкурентоспособност“ (ОПИК) за същия период – 2014-2020 г. По данни на Министерството на икономиката, това е една от най-добре работещите у нас програми, по която всеки ден родни компании усвояват средно 500 хил. лева безвъзмездна европейска помощ.

Община Бургас на форума ще представи г-н Красимир Стойчев – зам. кмет с ресор финанси, бюджет и икономика. Възможностите на Индустриален Парк Бургас, включително в направления IT, аутсорсинг, транспорт и логистика; привличането на местни и чуждестранни инвестиции ще презентира г-н Стамен Стамов – Изпълнителен директор на Индустриален и логистичен парк Бургас.