Семинар „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ“

Приключило

28 - 30 Ное. 2018

София

Семинар „ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2018г. АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ“

Дата:

28 - 30 Ное. 2018, сряда - петък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Хотел Хемус, София

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД, Доместикс ЕООД

За събитието

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД Ви представят програмата на

семинар в три отделни модула на

28 – 29 – 30 ноември 2018г.:

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г.

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г.

АКТУАЛНИ ТЕМИ И КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗДДС И ППЗДДС ПРЕЗ 2018г.

АКТУАЛНА ПРАКТИКА ПО ЗДДФЛ

ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ – 2019

Лектори:

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА –експерт по осигурително право

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА –главен експерт по приходите НАП, методолог по ЗДДФЛ

Три модула –– комбиниране по избор на участниците

София, хотел Хемус, бул. Черни връх 31

www.hemushotels.com

––––––––––––––-

МОДУЛ 1      28.11.2018г.

начало 9,30ч.  8 учебни часа

Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.

 

Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ

Промени в ЗКПО през 2018 г. и актуална данъчна практика по ЗКПО.

Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика

Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба.

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:

–      Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)

–      Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)

–      Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)

–      Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)

–      Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина

–      Данъчно третиране на дивиденти

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:

–      Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви

–      Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)

–      Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност

–      Други промени

Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

––––––––––––––––––––

МОДУЛ 2      29.11.2018г.

начало 9,30ч.  8 учебни часа

ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ТРУДОВОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И ВНАСЯНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРЕЗ 2018г.

Лектори:

ВЕЛИЧКА МИКОВА – експерт по трудово законодателство

адвокат ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително законодателство

9,30 – 11,00ч. лектор: Величка Микова
Промени в Кодекса на труда.
Наредбата за работното време, почивките и отпуските – нови моменти при въвеждане на сумирано изчисляване на работно време.
Новости свързани с изискванията на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя.

11,30 – 17,30ч. лектор адв. Зорница Димитрова

1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г.
1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход.
2. Осигуряване на съдружници и управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика.
2.1 Осигуряване на съдружник/управител – български гражданин в дружество от ЕС.
2.2 Осигуряване на чуждестранен гражданин, съдружник/управител на местно дружество.
3. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС.
4. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията.
5. Очаквани промени в осигуряването за 2019 г.

––––––––––––––––––––––––

 

МОДУЛ 3      30.11.2018г.

начало 9,30ч.  8 учебни часа

Актуални казуси по прилагане на  ЗДДС и ППЗДДС от 2018г.Очаквани промени – 2019

Актуална практика по ЗДДФЛ

Лектори:

адвокат РОСЕН РУСКОВ – експерт по ЗДДС

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП

Теми ЗДДС 9,30 – 15,30ч.:

Очаквани промени в ЗДДС – 2019

Промени на ППЗДДС
1. Промени, свързани с регистрацията по ЗДДС;
– ускорена регистрация – чл. 96, ал. 1, изр. второ(НОВО);
– ежедневно наблюдение на облагаем оборот ;
– документи;

2. Промени, свързани с дерегистрацията по ЗДДС;
– Справка за облагаем оборот;
– подаване на последна Справка – декларация;

3. Допълнения в разпоредбите за корекции на ползван данъчен кредит и изменения в правилата за тяхното извършване;
– определяне на брой години за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– спиране на срок за за извършване на многократните, ежегодни корекции на ДДС по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– корекции по чл. 79а и чл. 79б ЗДДС при дерегистрация преди края на годината;
– как се декларират корекциите по чл.79, чл. 79а и чл. 79б ЗДДС;
– еднократни;
– многократни(ежегодни);
– изчисляване на коефициент по чл. 73 ЗДДС;
– отмяна на чл. 66, ал. 7 и ал. 8 ППЗДДС;

4. Регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС на лицата, които не предоставят обезпечение за придобиване горива за собствено потребление.
Други промени:
Подаване на справки-декларации и VIES-декларации на хартия в определени случаи;
Изменения, свързани с инвестиционно злато.

Актуални въпроси и казуси по прилагането на ЗДДС;
Право на данъчен кредит по повод на дерегистрация и последваща регистрация;
Право на данъчен кредит по чл. 97а ЗДДС;

ЗДДФЛ 16 – 17,30ч.:
Общ преглед на промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2018 г. и очакваните промени за 2019г.
Условия за ползване на данъчните облекчения за придобити доходи през 2018 г. Прилагане на документи пред работодателя във връзка с ползването на облекченията.
Задължения на работодателите при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, придобити от физическите лица през 2018 г.
Документиране на изплатени доходи от друга стопанска дейност, наем и други източници.
Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи през 2018 г.:
Деклариране на доходи, придобити от физическите лица през 2018 г.

Даниела Петкова е завършила „Финанси и кредит“ в СА „Д. А. Ценов“ гр. Свищов. Работи в системата на данъчната администрация от 1995 г. В периода 1995 г. – 2003 г. е била ревизиращ орган в данъчната администрация. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

Посочете и вариант избрани модули / модул
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.
За контакт:

тел. 08888 07 911

е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Всеки Модул включва: лекции 8 учебни часа, две кафе паузи, материал презентация.

Участниците ще получат сертификат за участие в обучение.

 

ЦЕНИ

Участие в един модул

160лв. без ддс / съответно 192лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 150лв. без ддс / съответно 180лв. с ддс

 

Участие в два модула

290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма: 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

 

Участие в трите модула

390лв. без ддс или съответно 468лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

370лв. без ддс или съответно 444лв. с ддс

БАНКОВИ СМЕТКИ

Доместикс ЕООД – за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22
Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia