БизнесПРО Форум: Успешно финансиране с програмите на ЕС Хоризонт 2020 и LIFE

Приключило

15 май 2018

София

БизнесПРО Форум: Успешно финансиране с програмите на ЕС Хоризонт 2020 и LIFE

Дата:

15 май 2018, вторник

Час:

10:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Project Lab, София, бул. Княгиня Мария Луиза 58

За контакти:

E-Mail

За събитието

Регистрирай се за участие с 10% отстъпка от актуалната цена с промо код EventsPRO

БизнесПРО Форум: Успешно финансиране с програмите на ЕС Хоризонт 2020 и LIFE ще ви представи практическите възможности за кандидатстване с проекти по Програма Хоризонт 2020 и Програма LIFE.

Лектори са Камелия Калоянова, опитен консултант по програма LIFE, и Ани Тодорова, водещ специалист в областта на програма Хоризонт2020, европейските фондове и финансирането на проекти.

Хоризонт 2020 и LIFE са изключително удачна алтернатива за финансиране на български предприятия в секторите, свързани с индустриално производство, високи технологии, иновации, опазване на околната среда и преработка на отпадъци.

И двете програми са точно и ясно формулирани, със сериозни бюджети и с традиции в подкрепа на развитието на бизнеса.

Проектите се финансират директно от Брюксел, като се комуникира само с европейска администрация.

Кандидатствалите проекти се оценяват като проекти от пълноправна страна- членка, а изискваните документи често са в по-малък обем и без персонална интерпретация от оценяващите ги.

Програма LIFE – акценти:

·        финасиране между 55 и 75%.;

·        продължителността от 2 до 5 години.

Програмата е структурирана в две подпрограми, всяка от които обхваща по три приоритетни области:

1)         Подпрограма „Околна среда“:

a) Околна среда и ресурсна ефективност;
b) Природа и биоразнообразие;
c) Управление и информация, свързани с околната среда.
2) Подпрограма „Действия по Климата“:

a) Смекчаване на изменението на климата;
b) Адаптация към изменението на климата;
c) Управление и информация, свързани с климата.

Програма HORIZON 2020 – акценти

Три основни стълба на програмата:

Високи постижения в научната област: 3 млрд. евро, включително 1,7 млрд. евро за безвъзмездна помощ от Европейския съвет по научни изследвания за водещи учени и 800 млн. евро за стипендии за млади изследователи „Мария Склодовска-Кюри“.

Водещи позиции в промишлеността: 1,8 млрд. евро в подкрепа на водещите позиции на европейската промишленост в области като ИКТ, нанотехнологии, усъвършенствани производствени технологии, роботика, биотехнологии и космос.

Обществени предизвикателства: 2,8 млрд. евро за новаторски проекти в отговор на седемте обществени предизвикателства в „Хоризонт 2020“ — най-общо това са: здравеопазване; селско стопанство, морско дело и биоикономика; енергетика; транспорт; действия по климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини; мислещи общества; сигурност.