9та международна конференция „EDUCATION, RESEARCH & DEVELOPMENT“

Приключило

23 - 27 авг. 2018

Несебър

9та международна конференция „EDUCATION, RESEARCH & DEVELOPMENT“

Дата:

23 - 27 авг. 2018, четвъртък - понеделник

Час:

17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Ваканционно селище "Елените", Несебър

За контакти:

E-Mail

За събитието

Знанието — основен фактор за производителността и икономическия растеж

Образованието и научните изследвания в условията на пазарната икономика
Ролята на образованието за създаването на информационното общество и технологии
Образование и изследвания: демографски процеси и пазар на труда
Равен достъп и разширяване на участието в образованието
Държавно регулиране и нормативна база
Структура, управление и финансиране
Интелектуална собственост в образованието и изследванията

Социализацията на младежта в съвременното общество

Проблеми на хуманитарното образование
Креативната творческа дейност
Художественото възпитание
Технологии на приемствеността в образованието
Подготовката на специалисти в поли културното образователно пространство
Между културното общуване; Системата на ценностите в диалога между културите

Образование, личност и общество

Педагогика и методика на образованието
Психолого-педагогическото съдържание на образователната дейност
Интеграция на трансграничните културни изследвания в учебната програма
Общообразователно и професионално образование
Предучилищното образование
Извънкласната и извънучилищната дейност
Учене през целия живот
Алтернативно образование
Обучение на децата и ученици със специални образователни изисквания и/или с хронични заболявания
Кадрово, научно, информационно и библиотечно обслужване
Качество на преподаване, програми за обучение и проверка на знанията

Висшето образование: глобализация и интернационализация

Висшето образование: новите предизвикателства
Студенти и преподаватели: програми за обмяна
Висшето образование и Болонския процес
Приложение на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS)
Еразмус: приложение и резултати в университетите
Интернационализация на университетите
Изследователски и образователни мрежи
Международни проекти и иновации във висшето образование
Университет — Индустрия: партньорство, програми, опит
Оценка на обучението на студентите

Научните изследвания: резултати и перспективи

Международни изследователски проекти и иновации
Научноизследователските центрове: постижения и нови идеи
Изследване на технологиите в образованието
Международното сътрудничество в научните изследвания
Изследвания върху различни аспекти на иновационно общество
Изследователски методики
Академични изследователски проекти
Връзката между образованието и науката
Университет — Индустрия — Правителство: партньорството в научните изследвания

Електронното обучение и виртуалните иновации

Електронно обучение: проекти и резултати
Е-Обучението: педагогически стратегии и тактики
Разработване на методи за електронно обучение за специфични области
Онлайн лаборатории и класни стаи
Компютърно — базирани съвместни дейности
Виртуални иновации и виртуална учебна среда
Виртуални университети
Електронната библиотека: информация и технологии за търсене
Електронни списания и книги: проекти и перспективи

Приемат се също и доклади по други актуални въпроси, свързани с тематиката на събитието.